Serviciul Juridic şi Contencios este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, subordonat Directorului Executiv al Direcției Juridice și condus de un șef serviciu, care are următoarele atribuţii:

 1. Asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, consilierea sub aspect juridic a conducerii şi compartimentelor instituţiei;
 2. Promovează prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanelor, prin mijloace specifice profesiei;
 3. Redactează acte specifice obiectului de activitate al instituţiei: dispoziţii de Primar, proiecte de hotărâri de consiliu, contracte cu scop patrimonial sau nepatrimonial și le avizează pentru legalitate;
 4. Primeşte spre avizare actele emise de compartimentele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 şi acordă avizul de legalitate;
 5. Avizul de legalitate va fi acordat pentru aspectele strict juridice ale documentului avizat pentru legalitate, consilierul juridic nu se va pronunţa asupra aspectelor economice, tehnice, de oportunitate sau de necesitate ori de altă natură, cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta;
 6. Ține evidența contractelor și convențiilor întocmite în baza documentelor transmise de către celelalte servicii din cadrul instituției;
 7. Acordă consultanță de specialitate compartimentelor din cadrul instituţiei, în legătură cu probleme ce țin de activitatea instituției;
 8. Asigură evidenţa, îndosarierea şi conservarea actelor juridice, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării sau sustragerii;
 9. Întocmeşte proiectele hotărârilor Consiliului Local Sector 3 în domeniul protecţiei sociale, pe baza referatelor de specialitate transmise de către direcțiile de specialitate;
 10. Ține evidența hotărârilor Consiliului Local în legătura cu activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 și asigură păstrarea acestora;
 11. Întocmeşte și semnează dispoziţiile de Primar și avizează pentru legalitate dispoziţiile Directorului General întocmite de celelalte servicii din cadrul DGASCP Sector 3;
 12. Urmăreşte aplicarea şi propune măsuri pentru respectarea prevederilor actelor normative în activitatea desfăşurată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3;
 13. Colaborează în materie juridică cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu celelalte instituţii publice;
 14. Ţine evidenţa legislaţiei româneşti şi informează celelalte compartimente şi conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 3 în legătură cu actele normative care reglementează domeniul de activitate al instituţiei;
 15. Întocmeşte, avizează sau contrasemnează și răspunde pentru legalitatea contractelor, convenţiilor şi a altor acte de aceeaşi natură care angajează răspunderea juridică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3;
 16. Asigură evidenţa tuturor terenurilor şi a clădirilor aflate în folosinţă gratuită a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 şi păstrează documentele justificative corespunzătoare;
 17. Are obligaţia reconstituirii documentelor, conform istoricului de intrare în patrimoniul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 a tuturor imobilelor (terenul + clădiri), de clarificare a regimului de proprietate publică conform Legii nr. 213/1998 de obţinere a unor documente minime privind evidenţa acestor bunuri în patrimoniul unităţii administrativ teritoriale – extras carte funciară, cadastru, intabulare, titlu de proprietate;
 18. Întocmirea documentaţiei în vederea trecerii unor imobile din domeniul public al statului în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale a Municipiului Bucureşti–adrese solicitare către Primăria Municipiului Bucureşti;
 19. Întocmirea documentaţiei în vederea trecerii în administrare de la Municipiul Bucureşti la Consiliul Local Sector 3 şi utilizare şi drept de folosinţă Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3;
 20. Analizează şi avizează din punct de vedere al conformităţii cu cadrul legal, solicitările de introducere, modificare sau eliminare a indicatorilor de performanță, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3;
 21. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice care îi revin;
 22. Reprezintă Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 și Directorul General, în faţa instanţelor judecătoreşti de toate gradele şi a instituțiilor de arbitraj, după caz, pe baza delegației semnate de Directorul General sau de persoană împuternicită, prin apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale instituţiei;
 23. Reprezintă Comisia pentru Protecţia Copilului Sector 3 şi Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 3 în faţă instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie în baza delegaţiilor semnate de către preşedinţii celor două Comisii sau înlocuitorii acestora conform prevederilor legale;
 24. Reprezintă instituția în procedurile de mediere;
 25. Promovează acțiuni judecătorești pentru recuperarea debitelor, la solicitarea compartimentelor de specialitate și pe baza documentelor puse la dispoziție de aceste compartimente;
 26. Redactează cereri de chemare în judecată, întâmpinări, interogatorii și răspunsuri la interogatorii, sesizări/plângeri penale la solicitarea conducerii instituției;
 27. Propune Directorului Direcției Juridice și Directorului General promovarea căilor ordinare și extraordinare de atac;
 28. Solicită eliberarea certificatelor de grefă și ale sentințelor legalizate pentru dosarele de plasament instrumentate;
 29. Ţine evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, a instanțelor de arbitraj şi a altor organe cu activitate jurisdicțională şi urmăreşte desfăşurarea proceselor în cauzele în care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 este parte sau are interese litigioase;
 30. Ţine evidenţa contravenienţilor (conform O.G. 55/2002), a persoanelor sancţionate pentru care s-a dispus neînceperea urmăririi penale (conform Legii nr. 253/2013) şi a persoanelor pentru care s-a dispus neînceperea urmăririi penale de către Ministerul Public şi se centrează pe monitorizarea, coordonarea, organizarea şi direcţionarea tuturor activităţilor prestate de persoanele obligate/sancționate, a intervenţiilor destinate aducerii la îndeplinire a mandatelor de executare a sancţiunii prestării unei activităţi de muncă în folosul comunităţii stabilite de către instanţele de judecată;
 31. Acordă consultanţă juridică de specialitate cetăţenilor proveniţi din comunitatea sectorului 3, în limitele prevăzute de Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
 32. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice care îi revin;
 33. Personalul din cadrul compartimentului asigură confidenţialitatea informaţiilor cu caracter personal gestionate şi răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţă superiorilor;
 34. Asigură implementarea la nivelul Serviciului a Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
 35. Asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Coordonate de contact:
Șef Serviciu: Andreea Chițu
Adresa: Strada Parfumului, nr. 2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.192
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro