Serviciul Juridic şi Evidenţă Imobiliară este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Direcției Juridice, este condus de un șef serviciu și are următoarele atribuţii:

 • Asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, consilierea sub aspect juridic a conducerii şi compartimentelor instituţiei;
 • Promovează prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanelor, prin mijloace specifice profesiei;
 • Redactează acte specifice obiectului de activitate al instituţiei: dispoziţii, proiecte de hotărâri, contracte cu scop patrimonial sau nepatrimonial și le avizează pentru legalitate;
 • Primeşte spre avizare actele emise de compartimentele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 şi acordă avizul de legalitate;
 • Avizul de legalitate va fi acordat pentru  aspectele strict juridice ale documentului avizat pentru legalitate, consilierul juridic nu se va  pronunţa asupra aspectelor economice, tehnice, de oportunitate sau de necesitate ori  de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta;
 • Ține evidența contractelor și convențiilor, cu excepția contractelor de achiziție publică, şi urmăreşte termenele de valabilitate ale acestora, informând în acest sens compartimentele de specialitate;
 • Acordă consultanță de specialitate compartimentelor din cadrul instituţiei;
 • Acordă informaţii de specialitate cetăţenilor, în probleme ce ţin de obiectul de activitate al instituţiei în limitele prevăzute de Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituţiile publice;;
 • Asigură evidenţa, îndosarierea şi conservarea actelor juridice, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării sau sustragerii;
 • Reprezintă DGASPC în faţa serviciilor/direcţiilor din cadrul Primăriei Sectorului 3 în vederea declarării naşterii copiilor cu vârsta până în 1 an;
 • Întocmeşte proiectele hotărârilor Consiliului Local în domeniul protecţiei sociale, pe baza referatelor de specialitate transmise de direcțiile de specialitate ;
 • Ține evidența hotărârilor Consiliului Local în legătura cu activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 și asigură păstrarea acestora ;
 • Întocmeşte, avizează pentru legalitate dispoziţiile Directorului General, operează modificările şi completările ce pot apare ulterior în legislaţia ce stă la baza întocmirii lor;
 • Urmăreşte aplicarea şi propune măsuri pentru respectarea prevederilor actelor normative în activitatea desfăşurată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3;
 • Colaborează în materie juridică cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu celelalte instituţii publice;

 

Coordonate de contact:

Șef Serviciu:
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.104
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro