Serviciul Deservire este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, care se subordonează Directorului General Adjunct Economic din cadrul Direcției Economice, este condus de un șef serviciu și are ca principale atribuţii:

 • Asigură buna exploatare, precum şi întreţinerea şi funcţionalitatea parcului auto, conform legislației în vigoare;
 • Transportă beneficiarii instituției la şcoli, spitale şi în alte locaţii, precum şi salariaţii la instituţii subordonate Consiliului Local, în interesul instituției, atunci când situaţia o impune;
 • Face propuneri pentru aprovizionarea instituţiei cu carburanți şi calculează consumul mediu zilnic de combustibil al autovehiculelor;
 • Eliberează bonurile de valoare pentru alimentarea cu combustibil a autovehiculelor și ține evidența acestora urmărind încadrarea în cotele de consum de carburant alocate lunar unității;
 • Monitorizează modul de completare a foilor de parcurs în vederea exploatării în condiții de legalitate a parcului auto,calculează foile de parcurs ale autovehiculelor;
 • Întocmește și ține evidența rulajului anvelopelor din dotarea autovehiculelor; urmărește și ține evidența stării tehnice a autovehiculelor, anunțând în timp util necesitatea efectuării reviziei tehnice a autovehiculului;
 • Urmărește plata obligațiilor unității către stat pentru autovehiculele din dotare: roviniete, taxa de transport pentru drumuri, impozite,;
 • Gestionează contractul de arhivă, cât și facturile de utilitați ale acestuia;
 • Răspunde de executarea serviciului de curățenie în clădirile în care își desfășoară activitatea salariații D.G.A.S.P.C., prin verificarea permanentă a spațiilor interioare ale sediilor;
 • Personalul responsabil cu arhiva își desfășoară activitatea în conformitatete cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare;
 • Inițiază și organizează activitatea de întocmire a Nomenclatorului arhivistic în cadrul instituției, reactualizarea Nomenclatorului în funcție de modificările organigramei și ROF-ului D. G.A.S.P.C. Sector 3;
 • Verifică și preia de la toate compartimentele instituției, pe bază de inventare și procese-verbale, unitățile arhivistice constituite prin grija șefilor de compartimente/centre;
 • Întocmește inventare pentru documentele fără evidență aflate în depozit;
 • Asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă pe baza registrului de evidență curentă;
 • Pune la dispoziția compartimentelor din cadrul instituției, documentele sau dosarele solicitate;
 • Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor/adeverințelor/carnetelor de muncă/etc. solicitate de petenți, în conformitate cu legislația în vigoare.

 Coordonate de contact:

Șef serviciu: Belu-Sima Elena Daniela
Adresa: Strada Parfumului, nr. 2-4, Sector 3
Tel: 0372.126.100
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro