Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției de Protecție Socială și este condus de un șef serviciu.

Atribuții:

 • Efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a persoanelor care solicită încadrarea în grad de handicap, domiciliate în sectorul 3, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
 • Realizează evaluările/reevaluările medicale conform criteriilor de încadrare în grad de handicap pentru persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap;
 • Realizează evaluările/reevaluările sociale pentru persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap;
 • Realizează evaluările/reevaluările psihologice pentru persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap;
 • Întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană evaluată şi propune încadrarea/neîncadrarea, respectiv menţinerea încadrării în grad şi tip de handicap a unei persoane;
 • Recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia;
 • Stabileşte împreună cu persoana cu handicap planul individual de servicii întocmit de managerul de caz/responsabilul de caz;
 • Stabileşte orientarea profesională a adultului cu handicap, după caz;
 • Realizează evaluările privind nivelul de instruire, orientarea şcolară şi vocaţională a persoanelor cu handicap;
 • Transmite Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prin Serviciul Secretariat Comisie de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, dosarele persoanelor care au fost evaluate în vederea încadrării în grad de handicap;
 • Instrumentează dosarele persoanelor cu handicap care solicită acordarea unei măsuri de protecţie;
 • Evaluează persoanele cu handicap şi propune Comisiei de evaluare, acordarea măsurii de protecţie corespunzătoare;
 • Transmite Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prin Serviciul Secretariat Comisie de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, dosarele persoanelor cu handicap pentru care s-a propus o măsură de protecţie;
 • Evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare că asistent personal profesionist;
 • Evaluează nevoile persoanelor cu handicap în vederea identificării, stabilirii şi acordării serviciilor comunitare existente;
 • Asigură realizarea demersurilor privind reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, la solicitarea conducerii DGASPC Sector 3 sau a Comisiei superioare de încadrare în grad de handicap;
 • Întocmeşte listele pentru persoanele eligibile beneficiare ale PEAD;
 • Realizează activităţi de informare despre drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap;
 • Realizează activităţi şi servicii de consiliere pentru persoanele cu handicap şi familiile acestora.

Coordonate de contact:
Șef serviciu: Bălan Diana Mihaela
Telefon: 0372.126.100  interior 139
Fax: 0372.126.101
Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, etaj 1, camera 12, sector 3
E-mail: sec_adulti_3@dgaspc3.ro

Program de lucru cu publicul:
Luni-Joi : 09.00-15.00

ACTE NECESARE

Depunere dosar  de încadrare în grad de handicap şi completarea cererii solicitant în vederea evaluării complexe

CEREREA  (anexa 1)  şi actele doveditoare se pot depune spre înregistrare de către persoana care solicită eliberarea unui certificat de încadrare în grad de  handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal sau organizaţia neguvernamentală al cărui membru este persoana în cauză.

I. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR ÎNCADRARE în GRAD de HANDICAP
1. ACT DE IDENTITATE;
2. ADEVERINŢĂ DE SALARIAT – pentru  salariaţi – în original;
3. DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limită de vârstă sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) ŞI ULTIMUL TALON DE PENSIE – pentru pensionari;
4. ADEVERINŢĂ DE LA ADMINISTRAȚIA  FINANCIARĂ  – pentru cei care nu realizează venituri – în original.
5. DOCUMENTE  MEDICALE  NECESARE EVALUĂRII  
realizate în conformitate cu  criteriile medico – psihosociale emise prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice Nr. 762/1992/2007.
6. Scrisoare medicală (anexa 2) – tip de la medicul de familie – cu bolile aflate în evidenţă numai pentru persoanele care depun dosarul pentru prima dată – original (anexa);
7. Scrisoare, referat sau certificat medical de la medicul specialist cu specificare diagnosticului, a stadiului bolii şi a stării prezente şi – după caz – data debutului bolii – original;
8. Alte acte medicale (bilete de ieşire din spital, analize medicale,  altele) după caz sau la solicitarea specialiştilor serviciului de evaluare complexă.

II. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR ORIENTARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP

1. ACT DE IDENTITATE;
2. ADEVERINŢĂ DE SALARIAT şi/sau DE ELEV/STUDENT – după caz;
3. DECIZIE DE PENSIONARE (pentru pensionarii invaliditate gradul 3 cu specificarea datei de revizuire) ŞI ULTIMUL TALON DE PENSIE;
4. ADEVERINŢĂ DE LA ADMINISTRAȚIA  FINANCIARĂ  – pentru cei care nu realizează venituri;
5. ULTIMA DIPLOMĂ DE STUDII;
6. SCRISOARE, REFERAT sau CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificarea diagnosticului, a stadiului bolii şi a  stării prezente precum şi data debutului bolii – original;
7. AVIZ MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST ÎN MEDICINA MUNCII

III. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR CERTIFICAT de HANDICAP  pentru LEGEA nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
1. ACT DE IDENTITATE;
2. ADEVERINŢĂ DE SALARIAT – pentru  salariaţi – în original;
3. DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) ŞI ULTIMUL TALON DE PENSIE – pentru pensionari de invaliditate;
4. ADEVERINŢĂ DE LA ADMINISTRAȚIA  FINANCIARĂ  – pentru cei care nu realizează venituri;
5. COPIE XEROX CARTE DE MUNCĂ;
6. SCRISOARE, REFERAT sau CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificarea diagnosticului, a stadiului bolii şi a stării prezente precum şi cu specificarea datei debutului bolii – original;
7.ORIGINAL SAU COPIA DOCUMENTULUI  MEDICAL CARE  ATESTĂ DEBUTUL AFECȚIUNII ÎNAINTE DE ANGAJARE.

IV. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR ACORDARE MĂSURI DE PROTECŢIE SOCIALA (ACORDARE SERVICII  ÎN LOCUINȚA PROTEJATĂ,  INTERNARE ÎN CENTRU DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ etc.)

1. CERERE din partea solicitantului sau reprezentantului legal;
2. ACTE  DE IDENTITATE;
3. ADEVERINŢĂ DE SALARIAT – pentru salariaţi – în original;
4. DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limită de vârstă sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) ŞI ULTIMUL TALON DE PENSIE – pentru pensionari;
5. ADEVERINŢĂ DE LA ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ  – pentru cei care nu realizează venituri;
6. CERTIFICATUL  DE  ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP;
7. BULETIN DE ANALIZE MEDICALE: RBW, radiografie pulmonara, test HIV, ex. coproparazitologic;
8. SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL de la medicul specialist cu specificare diagnosticului, a stadiului bolii şi a stării prezente şi – după caz – data debutului bolii – original
9.  ADEVERINȚĂ  MEDICALĂ  de la medicul de familie – care să prezinte că  nu este în evidență cu boli infecto-contagioase;
10.DECLARAȚIE pe propria răspundere a solicitantului că nu are intreținători legali.   În cazul În care are întreținători legali , DECLARAȚIE a acestora cu prezentarea motivelor pentru care nu pot îngriji persoana cu handicap.
11. DECLARAȚIE pe propria răspundere cu privire la acoperirea diferențelor de costuri de îngrijire în centrul de îngrijire și asistență;
12. DECLARAȚIE pe propria răspundere cu privire la asumarea obligațiilor de înmormântare;
13. SITUAȚIA LOCATIVĂ (după caz: fară locuintă, proprietate, chirie, etc.);
14. RAPORTUL DE EVALUARE COMPLEXĂ cu evaluarea specialiștilor serviciului de evaluare complexă.

Documente Utile