CE PRESUPUNE SĂ FII PĂRINTE PROFESIONIST?

 • O persoană atestată şi special pregătită pentru a creşte, îngriji şi educă la domiciliul său unul sau mai mulţi copii;
 • O alternativă benefică la îngrijirea în instituţii a copiilor;
 • O muncă importantă şi de valoare ce poate fi prestată de toţi aceia pentru care calitatea de părinte este esenţială;
 • Pregătirea copiilor pentru viaţa de familie.


CINE SUNT BENEFICIARII?

 • Copiii aflaţi în dificultate, cu vârsta cuprinsă între 0-16 ani;
 • Copiii părăsiţi în maternitate sau spital, copiii abandonaţi ;


CINE POATE FI ATESTAT CĂ ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST?

Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • au capacitate deplină de exerciţiu;
 • au domiciliul stabil în Sectorul 3;
 • prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 • au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament sau în încredinţare;
 • nu desfăşoară activităţi salarizate;
 • au urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecţia copilului său organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.


Nu poate fi asistent maternal profesionist:

 • persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
 • părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
 • persoana care suferă de boli cronice transmisibile.


Cum să devii asistent maternal profesionist?

Persoanele care solicită să devină asistent maternal profesionist vor adresa o cerere tip de evaluare a capacităţii lor către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 şi o vor depune la sediul instituţiei, la Serviciul Asistenţă Maternală din Strada Vasile Lucaciu, nr. 34, Sector 3.

Cererea se va depune NUMAI după o discuţie iniţială cu asistentul social angajat în cadrul Serviciului Asistenţă Maternală din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 3.

Cererea va menţiona în mod obligatoriu numărul de copii pentru care solicitantul consideră că poate asigura  simultan condiţii optime de îngrijire, grupa de vârsta şi sexul acestora, disponibilitatea de a îngriji copii cu handicap/dizabilităţi, infectaţi HIV sau bolnavi SIDA.

Cererea va cuprinde curriculum vitae al solicitantului, precum şi motivele pentru care doreşte să devină asistent maternal profesionist.

CARE ESTE PROCEDURA DE EVALUARE?

 • evaluarea iniţială
 • etapa de formare

EVALUAREA INIŢIALĂ

Capacitatea de a fi atestaţi ca asistenţi maternali profesionişti a solicitanţilor va fi evaluată, în termen de 90 de zile de la data înregistrării.

Evaluarea cuprinde elementele sociale, psihologice şi medicale ale capacităţii solicitantului, care vor fi determinate prin:

 • interviuri luate solicitantului şi persoanelor cu care acesta locuieşte, de către un asistent social, prin care se determină profilul psihologic al solicitantului, motivaţia acestuia de a deveni asistent maternal profesionist şi poziţia persoanelor cu care acesta locuieşte faţă de implicaţiile desfăşurării acestei activităţi;
 • vizite la domiciliul solicitantului, în scopul verificării condiţiilor de viaţă ale solicitantului şi a informaţiilor cuprinse în cererea de evaluare;
 • recomandări ale vecinilor, cunoscuţilor, rudelor solicitantului, precum şi ale reprezentanţilor autorităţii publice locale de la domiciliul acestuia cu privire la comportamentul social al solicitantului;
 • evaluarea capacităţii solicitantului de îngrijire a unui copil;
 • orice investigaţii suplimentare care sunt considerate utile de evaluator.

După ce specialiştii instituţiei noastre vor efectua evaluarea solicitantului se vor anexă la cererea de evaluare următoarele documente:

 • copii legalizate de pe actele de stare civilă şi de pe actele de studii ale solicitantului şi diploma de studii (ce dovedeşte că solicitantul este absolvent a cel puţin 10 clase);
 • o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul;
 • certificate medicale, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor care locuiesc cu solicitantul (se depun la momentul solicitării asistentului social) ;
 • certificate de cazier judiciar ale solicitantului şi ale persoanelor cu care acesta locuieşte;
 • un document care să ateste dreptul de folosinţă al solicitantului asupra locuinţei, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declaraţie autentificată a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere prin care acesta recunoaşte solicitantului un drept de folosinţă asupra locuinţei, cunoscând specificul activităţii pe care solicitantul urmează să o desfăşoare ca asistent maternal profesionist, sau, după caz, copie legalizată de pe contractul de subînchiriere, încheiat în condiţiile legii;
 • declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află în una dintre situaţiile care împiedică desfăşurarea unei activităţi ca asistent maternal profesionist;
 • acte de identitate ale membrilor familiei (copie).

 

ETAPA DE FORMARE A ASISTENŢILOR MATERNALI PROFESIONIŞTI

Se realizează în baza Ordinului 137/2003 privind aprobarea programei analitice a cursurilor de formare profesională pentru asistenţii maternali profesionişti.

Programă analitică a cursurilor de formare profesională pentru asistenţii maternali profesionişti conţine informaţii privind cunoaşterea primară şi aprofundată a condiţiilor creşterii şi îngrijirii unui copil.

CARE ESTE PROCEDURA DE ATESTARE?

Solicitantul întocmeşte o cerere de eliberare a atestatului, care este înaintată Comisiei pentru Protecţia Copilului din subordinea D.GA.S.P.C. Sector 3.

Serviciul Asistenţă Maternală înaintează Comisiei pentru Protecţia Copilului dosarul solicitantului, însoţit de un raport de evaluare a capacităţii solicitantului de a deveni asistent maternal profesionist, care va menţiona cunoştinţele dobândite de acesta în urma cursurilor de formare profesională, precum şi propunerea motivate a celui care a efectuat evaluarea,referitoare la eliberarea sau,după caz,neacordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

Atestatul de asistent maternal profesionist se eliberează pentru o perioadă de trei ani şi poate fi reînnoit, suspendat sau retras de Comisia pentru Protecţia Copilului.

Drepturile şi obligaţiile asistentului maternal profesionist

 • Asistentul maternal profesionist beneficiază de drepturi băneşti conform legislaţiei în vigoare;
 • Asistentul maternal profesionist beneficiază de consiliere şi sprijin din partea specialiştilor DGASPC;
 • Asistentul maternal profesionist beneficiază de drepturile prevăzute de legislaţia muncii în vigoare;
 • Asistentul maternal profesionist beneficiază de cursuri de pregătire profesională organizate de DGASPC;
 • Să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase fizice, psihice, intelectuale şi afective a acestora;
 • Să asigure integrarea copiilor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu al celorlalţi membri ai familiei;
 • Să asigure integrarea copiilor în viaţa socială;
 • Să contribuie la pregătirea reintegrării copiilor în familia lor naturală sau la integrarea acestora în familia adoptivă, după caz;
 • Să permită specialiştilor serviciului public specializat pentru protecţia copilului său organismului privat autorizat supravegherea activităţii sale profesionale şi evaluarea evoluţiei copiilor;
 • Să asigure continuitatea activităţii desfăşurate şi în perioada efectuării concediului legal de odihnă, cu excepţia cazului în care separarea de copiii plasaţi sau încredinţaţi pentru această perioadă este autorizată de către angajator;
 • Să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le primeşte cu privire la copii.

Persoanele interesate se pot adresa Serviciului Asistenţă Maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 din Strada Vasile Lucaciu, nr. 34, Sector 3, la numărul de telefon 0372.126.100 interior 164,166,168, sau pot accesa site-ul instituţiei www.dgaspc3.ro.

Coordonate de contact:
Şef serviciu:
Tel: 0372.126.100; interior 164, 166, 168
Fax: 0372.126.101
Adresa: Strada Vasile Lucaciu, nr. 34, Sector 3.
E-mail: office@dgaspc3.ro

Documente Utile