Compartimentul Audit funcționează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General și are următoarele atribuţii:

 • Activitatea de audit public intern este o activitate independentă şi obiectivă care oferă Directorului General (şi managementului de top al instituţiei) asigurare în ceea ce priveşte gradul de control asupra operaţiunilor, îl îndrumă şi consiliază în vederea optimizării activităţilor şi contribuie la aducerea de plus valoare activităţilor desfăşurate în cadrul instituţiei, fără a se implica direct în acestea.
 • Contribuie la atingerea obiectivelor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, evaluând, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele de management al riscurilor, de control şi de conducere a tuturor structurilor, făcând propuneri pentru a le consolida eficacitatea.
 • Auditează cel puţin o dată la 3 ani (fără a se limita la acestea) sistemele care funcţionează în cadrul instituţiei (financiare, de control, de luare a deciziilor, juridic, tehnice, informatice), la solicitarea Directorului General.
 • Elaborează norme metodologice specifice instituţiei, cu avizul U.C.A.A.P.I.;
 • Elaborează şi difuzează (la începutul fiecărei misiuni de audit) Carta Auditului Intern, ca declaraţie de independenţă a activităţii de audit public intern ce cuprinde drepturile şi îndatoririle auditorilor şi a celor auditaţi;
 • Elaborează proiectul planului multianual de audit public intern (pe o perioadă de 3 ani) şi pe baza acestuia elaborează planul anual de audit public intern;
 • Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi de control ale instituţiei sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 • Elaborează Rapoartele de audit în cuprinsul cărora formulează recomandări, urmare a misiunilor de audit desfăşurate, în scopul îmbunătăţirii activităţii instituţiei;
 • Completează şi menţine la zi dosarele permanente aferente fiecărei misiuni de audit, dosare ce cuprind informaţii despre structurile auditate;
 • Informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de către Directorul General/şeful structurii auditate şi despre consecinţele acestora;
 • Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit public intern;
 • Evaluează sistemul de control intern de la nivelul compartimentelor auditate şi recomandă Directorului General măsuri de optimizare şi fluidizare a sistemului;
 • Participă în cadrul echipelor mixte, la misiuni de consiliere solicitate de către Directorul General, în anumite situaţii;
 • Asigură implementarea şi menţinerea proceselor Sistemului de Management al Calităţii în cadrul compartimentului;
 • Întocmeşte Registrul Riscurilor şi documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul compartimentului;
 • Ţine evidenţa comunicărilor şi corespondenţa în Registrul de Intrări/Ieşiri al serviciului.

 

 

Coordonate de contact:
Adresa: Str. Parfumului, nr. 2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100
Fax: 0372.126.101
Adresa e-mail: office@dgaspc3.ro