Serviciul Contabilitate, Salarizare este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General Adjunct al Direcției Economice,  este condus de un șef serviciu și are următoarele atribuţii:

A) Compartimentul Contabilitate 

   • Asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea  şi păstrarea informaţiilor  cu privire la situaţia patrimonială  şi rezultate obţinute, atât pentru necesităţile proprii ale instituţiei, cât şi relaţiile instituţiei, în calitate de unitate patrimonială, cu clienţii, furnizorii, băncile, trezoreria, organele fiscale, alte persoane fizice sau juridice;
   • Asigură inventarierea anuală a patrimoniului unităţii cuprinzând totalitatea elementelor de activ şi pasiv patrimonial, operaţiuni care se înscriu în registru inventar (incluzând  în această inventariere, inclusiv bunurile aflate  temporar în păstrare, custodie  sau pentru alte scopuri în „unitatea patrimonială” ori proprietate publică  ori privată a Consiliului Local al Sectorului 3, date în administrare ori folosinţă);
   • Asigură întocmirea bilanţului contabil, în conformitate cu normele legale;
   • Asigură ţinerea contabilităţii pe modelele registrelor  contabile, formularele comune  privind activitatea financiară  şi contabilă conform  şi conform normelor metodologice  privind utilizarea acestora, emise de Ministerul Finanţelor;
   • Asigură furnizarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor  cu privire la situaţia patrimoniului instituţiei;

B) Compartimentul Salarizare

 • Prelucrează dispoziţiile de încadrare, promovare, sancţionare, suspendare, stabilire salarii, precum şi cele de încetare a raporturilor de muncă conform legii;
 • Calculează drepturile salariale pentru chenzina salariaţilor, precum şi a altor drepturi băneşti ale acestora; întocmeşte documentele de plată a indemnizaţiei cuvenită membrilor Comisiilor ;
 • Calculează drepturile băneşti privind concediile de odihnă anuale conform legii;
 • Calculează indemnizaţiile aferente concediilor medicale pentru salariaţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă;
 • Întocmeşte lunar ordinele de plată privind contribuţiile instituţiei  şi ale salariaţilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, fondul asigurărilor sociale de sănătate, fondul pentru plata ajutorului de şomaj, şi ale unor salariaţi care au reţineri;
 • Calculează drepturile băneşti pentru salariaţii care prestează muncă peste programul de lucru, muncă de noapte;
 • Calculează indemnizaţiile pentru acei salariaţi aflaţi în concediu pre şi post natal, concediu pentru îngrijirea copilului până la doi ani, precum şi alte concedii prevăzute de lege;
 • Întocmeşte fişele fiscale 1 pentru angajaţii instituţiei, şi fişele fiscale 2 pentru membrii Comisiilor;
 • Întocmeşte centralizatorul privind cheltuielile salariale la nivelul instituţiei;
 • Întocmeşte statele de plată privind premierea salariaţilor instituţiei;
 • Întocmeşte statistici privind salarizarea personalului instituţiei;
 • Eliberează adeverinţe salariaţilor  instituţiei cu privire la drepturile băneşti acordate;
 • Elaborează lucrări privind fundamentarea cheltuielilor  de personal ale instituţiei;

 

Coordonate de contact:
Șef Serviciu: Carmen Nebunu
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.125
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro