Se instituie venitul minim de incluziune (VMI) ca beneficiu de asistență socială, acordat persoanelor singure sau familiilor vulnerabile, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială.

Cadru legislativ

Venitul minim de incluziune se compune din una sau mai multe din următoarele categorii de ajutoare financiare:

 1. ajutor de incluziune – înlocuiește ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat;
 2. ajutor pentru familia cu copii – se acordă familiilor cu copii aflați în întreținere, cu vârsta de până la 18 ani, înlocuind alocația pentru susținerea familiei.

Beneficiari:

Sunt eligibile pentru acordarea venitului minim de incluziune familia şi persoana singură, ale căror venituri nete lunare ajustate sunt de până la:

 • 797 lei/membru de familie, pentru solicitanții de ajutor de incluziune şi ajutor pentru familia cu copii;
 • 313 lei/membru de familie, pentru solicitanții de ajutor de incluziune, exclusiv, cu excepţia persoanei vârstnice pentru care nivelul maxim este de 456 lei;
 • 797 lei/membru de familie, pentru solicitanții de ajutor pentru familia cu copii, exclusiv.

Cuantumul maxim al ajutorului de incluziune care poate fi acordat, se calculează în funcție de numărul membrilor familiei, pornind de la valoarea de referință reprezentată de cuantumul maxim menționat mai sus, la care se aplică coeficienții de echivalență.

Coeficienții de echivalență sunt:

– 1 pentru persoana singură sau pentru un singur membru de familie;

– 0,5 pentru fiecare persoana in plus, adult sau copil.

Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii este stabilit în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie, respectiv:

 • Pentru familia cu venituri nete lunare ajustate de până la 313 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:

– 122 lei, pentru familia cu un copil;

– 244 lei, pentru familia cu 2 copii;

– 366 de lei, pentru familia cu 3 copii;

– 488 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.

 • Pentru familia monoparentală cu venituri nete lunare ajustate de până la 313 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:

– 137 de lei, pentru familia cu un copil;

– 274 de lei, pentru familia cu 2 copii;

– 410 de lei, pentru familia cu 3 copii;

– 547 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.

 • Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 314de lei/lună și 797 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:

– 97 de lei, pentru familia cu un copil;

– 194 de lei, pentru familia cu 2 copii;

– 291 de lei, pentru familia cu 3 copii;

– 387 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi

 • Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 314 de lei/ lună și 797 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:

– 126 lei, pentru familia cu un copil;

– 245 lei, pentru familia cu 2 copii;

– 370 de lei, pentru familia cu 3 copii;

– 490 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi

Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau în considerare toate sumele primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei în luna anterioară solicitării VMI, cu excepţia următoarelor venituri:

– sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;

– sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;

– sumele primite din activitatea desfăşurată ca zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele obţinute în calitate de prestator casnic în baza Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic;

– sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;

– sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum şi sumele cu titlu de ajutor de urgenţă primite de la bugetul de stat sau local;

– stimulentul educaţional acordat potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;

– sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri ori sprijin financiar pentru situaţii excepţionale;

– ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie acordate în baza Legii nr. 226/2021, cu modificările ulterioare;

– indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările ulterioare, şi indemnizaţia lunară de hrană prevăzută de Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei;

– sumele primite cu titlu de sprijin, asigurate din bugetul de stat sau fonduri nerambursabile, acordate în baza legii sau în baza programelor operaţionale aprobate.

Documente necesare:

Venitul minim de incluziune se acordă în baza unei singure cereri formulate de solicitant însoțită de următoarele acte doveditoare:

– Formularul standard de CERERE acordare VMI care conţine date privind solicitantul şi date privind componenţa familiei (Anexa nr. 1);

– Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

– Declaraţia pe propria răspundere (Anexa nr. 8);

– Angajamentul de plată (pentru situaţiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit) – (Anexa nr. 3);

– Actul de identitate al solicitantului şi al membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificate naștere);

– Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit;

– Certificat de naştere pentru fiecare copil;

– Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei;

– Dovada şcolarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 16 ani;

– Extras de cont ( pentru toate conturile și depozitele bancare deținute) cu rulajul lunii anterioare depunerii cererii

– Pentru cei care dețin autoturism- cartea de identitate a mașinii si certificatul de înmatriculare

– Alte documente specifice situaţiei solicitantului/beneficiarului, după caz:

 • contractul privind deținerea imobilului în care locuiesc (act de proprietate, contract închiriere/contract de comodat),
 • facturi privind sursele de energie folosite,
 • certificatul de căsătorie,
 • hotărârea judecătorească de încredinţare/ încuviinţare a vederea adopţiei, potrivit legii.
 • hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii,
 • hotărârea judecătorească prin care se dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti către persoana desemnată, conform prevederilor art. 104 şi art. 105 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
 • hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
 • actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
 • hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
 • hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 • după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal vor fi verificate/validate de către angajatii Direcției Generale de Asistență Socială si Protectia Copilului prin verificarea în teren și/sau prin sistemul national informatic pentru asistenta sociala SNIAS.

Bunuri care duc la excluderea VMI

Stabilirea dreptului la venit minim de incluziune se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune.

LISTA bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune:

 • Bunuri imobile:

Clădiri, alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, precum şi terenuri situate în intravilan cu suprafaţa de peste 1.200 mp în zona urbană şi 2.500 mp în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinţei şi a curţii aferente

 • Bunuri mobile:

– Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulaţie pe drumurile publice;

– Autovehicul cu drept de circulaţie pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor utilizate şi/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi;

– Şalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcaţiuni, cu excepţia celor necesare pentru transport în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“

NOTĂ: 

În situaţia în care unul sau mai multe bunuri aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune este dat în închiriere/arendă/concesiune, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obţinută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului.

Persoana sau familia care deţine pe lângă locuinţa de domiciliu o cotă-parte dintr-o altă clădire/spaţiu locativ/imobil poate beneficia de venit minim de incluziune indiferent de mărimea cotei, dacă prin această posesiune nu poate valorifica bunul respectiv.

 • Depozite bancare:

Cel puţin unul dintre membrii familiei deţine, în calitate de titular, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de 3 ori faţă de valoarea câştigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat.

Obligațiile familiilor/persoanelor singure care beneficiază de VMI

 • Titularul venitului minim de incluziune are obligaţia să comunice primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi numărul membrilor familiei, în termen de maximum 10zile de la data la care a intervenit modificarea;
 • Să depună la primărie, din 6 în 6 luni, declaraţia pe propria răspundere, completată conform modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a legii;
 • Solicitanţii de VMI – componenta ajutor de incluziune, atât titularul dreptului, cât și membrii familiei sale apți de muncă și care nu obţin venituri din orice formă legală de angajare şi nici din activităţi independente sau activităţi agricole, au obligaţia:
 1. de a urma măsurile active prevăzute de planul individualizat de mediere, stabilit de către AJOFM odată cu înregistrarea acestora ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;
 2. de a se prezenta, ori de câte ori sunt solicitate, la sediul ALOFM în a cărei evidenţă sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în vederea încadrării în muncă sau a participării la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesional.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune, au obligația să presteze lunar, la solicitarea primarului, activități sau lucrări de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă. Efectuarea activităților și lucrărilor de interes local se realizează de o singură persoană aptă de muncă din familia beneficiară de ajutor de incluziune.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune în cuantum de până la 50 lei/lună au obligația de a presta trimestrial activități sau lucrări de interes local, în oricare din lunile trimestrului, primarul stabilind orele de muncă pentru trimestrul respectiv.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune, au obligația să efectueze activități cu caracter ocazional, stabilite conform solicitărilor transmise primăriei de către persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune, au obligația să efectueze activități specifice, prevăzute de Legea nr. 111/2022, dacă există solicitări în acest sens.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune și care nu au un nivel de educaţie şcolară sau cunoştinţele necesare au obligația să parcurgă cursurile programului educaţional „A doua şansă“ reglementate prin ordin al ministrului educaţiei.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutorul pentru familia cu copii, în situația în care unul sau mai mulți din copiii aflați în întreținere urmează cursurile unei unități de învățământ din străinătate, au obligația de a prezenta la primărie, din 6 în 6 luni, documentul eliberat de unitatea de învăţământ, în condiţiile legislaţiei statului respectiv, din care să rezulte frecventarea de către copii a cursurilor, precum şi numărul absenţelor înregistrate de aceştia, în vederea stabilirii cuantumului ajutorului acordat.
 • Titularul de VMI căruia i s-a suspendat dreptul (plata aferentă VMI integral sau a uneia din componentele sale), are obligația ca, în termenul maxim de 3 luni prevăzut de lege, să facă dovada îndeplinirii obligaţiilor a căror nerespectare a constituit motivul deciziei de suspendare. În caz contrar, se va proceda la încetarea acordării dreptului.

Unde se depun dosarele:

Dosarele pot fi depuse la sediul instituției noastre din B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, etaj 2, cam. 21 sau on-line la adresa de e-mail : vmi@dgaspc3.ro

Număr de telefon pentru informații suplimentare: 0729009865

Program de lucru cu publicul: Luni – joi: 09:00 – 15:00.

Documente Utile