Serviciul Managementul Resurselor Umane este un compartiment funcţional în cadrul D.G.A.S.P.C sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei Resurse Umane şi este condus de un şef serviciu.

Serviciul Managementul Resurselor Umane colaborează cu toate compartimentele din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, inclusiv cu serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 3 şi cu celelalte organisme şi instituţii abilitate ale statului.

Are următoarele atribuţii:

 • Pregătește documentația necesară în vederea supunerii dezbaterii și aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a propunerilor de modificare a structurilor organizatorice ale compartimentelor (raport de specialitate privind modificarea organigramei, statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, proiect organigramă, proiect stat de funcţii, proiect Regulament de Organizare şi Funcţionare);
 • Ține evidența structurii organizatorice a instituției, evidența personalului ocupat precum și a posturilor vacante prin întocmirea statelor de functii pe baza Organigramei aprobate de către Consiliul Local Sector 3;
 • Asigură necesarul de personal prin procesele de recrutare,  parcurgând etapele procesului de selecție în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Asigură secretariatul comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, prin întocmirea, redactarea şi semnarea, alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, a întregii documentaţii privind activitatea specifică a acesteia;
 • Gestioneaza dosarele salariaților funcție publica, cât și personal contractual, respectând prevederile legislative în vigoare;
 • Elaborează și gestionează documentația aferentă întocmirii, modificării, suspendării sau încetării contractelor individuale de muncă/rapoartelor de serviciu, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Întocmeşte, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, dispoziţii de numire, promovare, salarizare, detaşare sau delegare, de sancţionare, de încetare, precum şi orice alte dispoziţii referitoare la modificarea contractului individual de muncă şi a raportului de serviciu;
 • Asigură asistență personalului de conducere din cadrul instituţiei în vederea elaborarii fișelor de post personalului din subordine;
 • Asigură completarea și transmiterea către Inspectoratul Teritorial de Muncă a Registului General de Evidenta a Salariatilor, atât pentru personalul nou angajat cât şi modificările intervenite în activitatea celui existent;
 • Operează modificările intervenite in derularea contractelor individulale de muncă / rapoartelor de serviciu, în aplicația de gestiune a resurselor umane “ResUm” și întocmește și transmite lunar declarația M500 către ANAF, conform reglementărilor în vigoare;
 • Informează Serviciul Contabilitate –Salarizare cu privire la modificările gradației acordate în raport cu vechimea totală în muncă precum și a altor modificări aplicate salariului de bază, acordate cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condițiile de acordare;
 • Gestionează Portalul de Management al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind evidența funcțiilor publice din cadrul DGASPC Sector 3;
 • Planifică cariera funcționarilor publici prin elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice, cu respectarea principiilor egalității de șanse, competenței, competiției, profesionalismului și motivării;

Coordonate de contact:
Şef Serviciu: Cristina Sultan
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.127
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro