Serviciul Managementul Resurselor Umane este un compartiment funcţional în cadrul D.G.A.S.P.C sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei Resurse Umane, este condus de un şef serviciu și are în subordine Compartimentul Securitate, Sănătate în Muncă și Consiliere Angajați.

Serviciul Managementul Resurselor Umane colaborează cu toate compartimentele din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, inclusiv cu serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 3 şi cu celelalte organisme şi instituţii abilitate ale statului.

Are următoarele atribuţii principale:

Atribuţiile în domeniul managementului resurselor umane:

 • Pregătește documentația necesară în vederea supunerii dezbaterii și aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a propunerilor de modificare a structurilor organizatorice ale compartimentelor (raport de specialitate privind modificarea organigramei, statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, proiect organigramă, proiect stat de funcţii, proiect Regulament de Organizare şi Funcţionare);
 • Ține evidența structurii organizatorice a instituției, evidența personalului ocupat precum și a posturilor vacante prin întocmirea statelor de functii pe baza Organigramei aprobate de către Consiliul Local Sector 3;
 • Asigură  necesarul de personal prin procesele de recrutare,  parcurgând etapele procesului de selecție în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Încadrează și stabilește salariul de bază în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru salariați, personal nou angajat , promovat sau la reluarea activității;
 • Asigură secretariatul comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor,  prin întocmirea, redactarea şi semnarea, alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, a întregii documentaţii privind activitatea specifică a acesteia;
 • Gestioneazădosarele angajaților funcție publică, cât și ale angajaților personal contractual, înclusiv ale asistenților maternali profesioniști, respectând prevederile legislative în vigoare;
 • Elaborează și gestionează documentația aferentă întocmirii, modificării, suspendării sau încetării contractelor individuale de muncă/rapoartelor de serviciu, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Întocmeşte, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, dispoziţii de numire, promovare, salarizare, detaşare sau delegare, de sancţionare, de încetare, precum şi orice alte dispoziţii referitoare la modificarea contractului individual de muncă şi a raportului de serviciu;
 • Asigură completarea și transmiterea către Inspectoratul Teritorial de Muncă a Registului General de Evidenta a Salariatilor, atât pentru personalul nou angajat cât şi modificările intervenite în activitatea celui existent;
 • Gestionează Portalul de Management al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind evidența funcțiilor publice din cadrul DGASPC Sector 3;
 • Planifică cariera funcționarilor publici prin elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice, cu respectarea principiilor egalității de șanse, competenței, competiției, profesionalismului și motivării;
 • Ține evidența concediilor de odihnăși a altor tipuri de concedii ale salariațiilor instituției și le operează în aplicația de gestiune a resurselor umane „ResUm”;
 • Asigură consultanţă şi asistenţă personalului de conducere din cadrul instituţiei în stabilirea măsurilor privind evaluarea performanţelor profesionale ale salariaţilor, conform legislației în vigoare;
 • Organizează și asigură procedurile legate de depunerea juramantului, de către funcționarii publici, conform legislației în vigoare;
 • Gestioneazăprin intermediul persoanei desemnate la nivelul instituției, „declarațiile de avere” cât și „declarațiile de interese” ale persoanelor cu funcţii de conducere şi de control, precum şi ale  funcţionarilor publici de execuție din cadrul institutiei, și le înregistrează în „Registrul declarațiilor de avere” și „Registrul declarațiilor de interese”;
 • Elaborează proceduri și metodologii de lucru necesare desfășurării activității serviciului,asigură punerea în aplicare  și  urmărește respectarea acestora;
 • Întocmește actele de numire a membrilor Comisiilor de Disciplină cât și a Comisiei Paritare. Asigură în condițiile legiisecretariatul Comisiei Paritare;
 • Elaboreazăîn colaborare cu Serviciul Juridic și Contencios Regulamentul Intern al instituției, îl transmite spre consultare tuturor Direcțiilor din carul instituției cât și Sindicatului, îl supune spre aprobare Directorului General și asigură diseminarea conținutului acestuia în rândul salariaților;
 • Oferăprin intermediul Consilierului de etică desemnat la nivelul instituției, consiliere etică și monitorizează respectarea normelor Codului de Etică și Integritate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3.

Atribuţiile în domeniul psihologiei organizaționale:

 • Identifică prin acțiunile și activitățile desfășurate, cauzelestresului ocupațional și proiectează programe de management al stresului în vederea motivării angajaților și dobândirii unei satisfacții profesionale, cu proiecție în calitatea serviciilor oferite beneficiarilor DGASPC Sector 3;
 • Administrează angajaților sondaje de satisfacție în muncă;
 • Identifică și propune soluții de îmbunătățire a calității vieții în mediul de lucru;
 • Evalueaza nevoile de schimbare șidezvoltare organizațională;
 • Prezintă conducerii instituției propunerile sale cu privire la îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajaților, după caz.

Atribuţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

 • Asigură obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Asigură identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pe locuri de muncă/posturi de lucru;
 • Efectuează toate demersurile necesare în vederea  asigurării în conformitate cu prevederile legale  a serviciilor de medicina muncii, respectiv, efectuarea examenului medical la angajarea în muncă, examenului medical de adaptare, controlului medical periodic, examenului medical la reluarea activităţii;
 • Informează fiecare persoană, anterior angajării, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă precum şi asupra măsurilor de prevenire şi protecţie;
 • Elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie;
 • Asigură elaborarea instrucţiunilor proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale instituţiei, precum şi ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru;
 • Elaborează programul de instruire – testare şi tematica pentru toate fazele de instruire, asigură informarea şi instruirea lucrătorilor,  verifică  prin aplicarea de teste însuşirea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite;
 • Efectuează instruirea introductiv-generală la angajarea lucrătorilor, detaşarea sau delegarea acestora în instituţie şi consemnează efectuarea acesteia în fişa de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 • Efectuează instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a vizitatorilor, persoanelor care prestează munca în folosul comunităţii, voluntarilor, persoanelor care desfășoară practică în cadrul instituției;
 • Verifică efectuarea instruirii la locul de muncă şi a instructajului periodic de către conducătorii locurilor de muncă, precum şi însuşirea şi aplicarea cunoştinţelor primite, prin teste, examinări, probe practice, etc;
 • Efectuează controale interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorul asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
 • Face demersurile necesare în vederea expertizării locurilor de muncă privind condiţiile de muncă vătămătoare, prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • Stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă şi tipul de semnalizare necesar, conform prevederilor H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă şi evidenţiază zonele cu risc ridicat;
 • Identifică echipamentele individuale de protecţie necesare pentru locurile de  muncă din instituţie şi întocmeşte necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie. Urmăreşte utilizarea, întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvată a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite;
 • Participă la cercetarea evenimentelor conform competenţelor, elaborează rapoartele de cercetare şi ţine evidenţa lor în Registrul unic de evidenţă a acestora;
 • Prezintă documentele şi dă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă în timpul controlului sau al cercetării accidentelor de muncă şi urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către aceştia;
 • Ţine evidenţa fişelor de aptitudine şi a avizelor psihologice ale salariaţilor şi le transmite conducătorilor locurilor de muncă şi salariaților;
 • Verifică şi confirmă prestarea serviciilor medicale de medicina a muncii;
 • Evaluează riscurile împreună cu medicul de medicina  muncii privind protecţia maternităţii şi informează persoana gravidă asupra acestora. Comunică la I.T.M.B. şi D.S.P.B. datele privind starea fiziologică de graviditate şi raportul de evaluare privind protecţia maternităţii la locul de muncă;
 • Organizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi participă, la şedinţele Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă;
 • Asigură secretariatul Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă,

Coordonate de contact:
Şef Serviciu: Cristina Sultan
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100, interior 127
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro