Serviciul Prevenire Marginalizare Socială este un serviciu în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei de Protecţie Socială și este condus de un șef serviciu. În cadrul acestuia funcționează Compartimentul Acordare Subvenții Încălzire Locuință.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia. Aceste ajutoare pot fi solicitate pentru perioada sezonului rece noiembrie – martie.

Potrivit actelor normative specifice ajutoarelor pentru încălzirea locuinței (OUG nr. 70/2011 și HG nr. 920/2011, cu modificările și completările ulterioare), în sezonul rece 2020 -2021, familiile și persoanele singure cu venituri reduse vor beneficia de  unul din următoarele tipuri de ajutoare:

 • ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termică;
 • ajutoare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale;
 • ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie electrică;
 • ajutoare pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, după cum urmează:
Limite venituri

Energie termică

Compensare lunară

 

 energie termică

Limite venituri

Gaze naturale

Energie electrică

Lemne

Cuantum lunar ajutor

gaze naturale

Cuantum lunar ajutor

energie electrică

Cuantum lunar ajutor

lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

leifamiliipersoane singureleileileilei
până la 15590%100%până la 15526224054
155,1 – 21080% 90%155,1 – 21019021648
210,1 – 26070% 80%210,1 – 26015019244
260,1 – 31060% 70%260,1 – 31012016839
310,1 – 35550% 60%310,1 – 3559014434
355,1 – 42540% 50%355,1 – 4257012030
425,1 – 48030% 40%425,1 – 480459626
480,1 – 54020% 30%480,1 – 540357220
540,1 – 61510% 20%540,1 – 800202020
615,1 – 8005% 15%
800,1 – 1082

PERSOANĂ SINGURĂ

  10%

Pentru persoanele singure compensarea la energie termică se majorează cu 10 % faţă de proporţiile stabilite pentru familie. În plus, persoanele singure cu un venit situat între 800 şi 1082 lei beneficiază de o compensare procentuală  de 10%.

Pentru beneficiarii de ajutor social acordat în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, care folosesc pentru încălzirea locuinţei energie termică, compensarea procentuală este de 100%, iar pentru cei care utilizează lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, cuantumul lunar al ajutorului este de 58 de lei.

 PRECIZĂRI UTILE PENTRU TOATE TIPURILE DE AJUTOARE

A. CONDIȚII DE ACORDARE

Au dreptul de a solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței numai persoanele singure sau familiile care:

 • locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
 • realizează venituri de până la 800 lei/membru de familie pentru ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică, lemne sau combustibili petrolieri şi 800 lei/membru de familie în cazul familiei, sau 1082 lei în cazul persoanei singure, pentru ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică;
 • nu deţin unul din bunurile prevăzute în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei(clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3000 lei etc);
 • au calitatea de titulari ai ajutorului, calitate se se regăsește în următoarele situaţii:

– proprietar al locuinţei;

– succesorul de drept al proprietarului locuinţei

– persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie

– titular de contract de închiriere, comodat, concesiune

– alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere

– reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).

La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

a) ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

b) alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993;

c) alocaţiei pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010;

d) bugetului personal complementar de care beneficiază persoanele cu handicap în baza Legii nr. 448/2006 (150 lei – handicap grav, 110 lei – handicap accentuat, 60 lei – handicap mediu);

e) burselor școlare, și a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. 2 și art.85 alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011;

f) stimulentului educațional (tichet de grădiniță) acordat în baza Legii nr. 248/2015 ;

g) sprijinului financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu” (H.G. nr. 1.488/2004);

h) veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011;

i) sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgibiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.

În sensul actelor normative care regementează ajutoarele pentru încălzirea locuinței, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

 • persoană singură– persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată stabilită de instanța de tutelă;
 • familie – soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă şi/sau care locuiesc şi gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

B. ACTE CARE SE VOR ANEXA LA CERERE:

 • copii după actele de identitate ale solicitantului și/sau ale membrilor familiei (CI, BI, PST, CIP, DI etc) sau certificatele de naștere pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani;
 • copii după : certificat de căsătorie;hotărâre de divorţ/act notarial – dacă este cazul; certificat de deces – după caz;
 • copie hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului/hotărâre încredințare și stabilire pensie întreținere; actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;
 • copie după documente care atestă calitatea de titular de ajutor de încălzire (act de proprietate, contract de închiriere, comodat/certificat de moștenitor/act succesiune, contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie viageră/uzufruct viager; împuternicire legală etc.);
 • copii după certificatele de înmatriculare ale autoturismelor deţinute (unde este cazul);
 • acte doveditoare privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii (adeverinţă salariu cu menţiunea DA/NU bonuri de masă, cupoane pensie, cupoane şomaj, taloane indemnizaţie handicap/ stimulent/alte indemnizaţii acordate conform legii – din luna anterioară depunerii cererii , talon alocaţie de plasament / întreținere, din luna anterioară depunerii cererii,etc.);
 • în cazul persoanele fără venit se va da o declarație pe propria răspundere privind veniturile din care se întrețin, cu menționarea luării la cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește conform legii.
 • Indemnizații și stimulente pentru creșterea copilului: talon plata / extras de cont / Adeverință eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București (APISMB) sau instituția plătitoare;
 • Alte venituri realizate: din arendare, dobânzi bancare, înstrăinare de bunuri (contracte închiriere) etc.- dacă este cazul;
 • În cazul copiilor lăsaţi în grija bunicilor – Referitor la minorul care locuieşte cu bunicii, cu părinţii care locuiesc la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, copilul poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali.
 • adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari/locatari privind numărul şi numele persoanelor care locuiesc efectiv la adresa la care se solicită ajutor pentru încălzire (pentru solicitanţii care depun cererea individual);
 • copie după ultima factură de gaze naturale/energie electrică (pentru care persoanele care solicită ajutor de încălzire cu gaze sau energie electrică).
 • persoanele care au domiciliul pe raza altui sector și solicită ajutor din sectorul 3 trebuie să prezinte în plus negație și certificat fiscal de la primăria de domiciliu.
 • alte documente solicitate, după caz.
 • adeverință de la ANAF pentru anul anterior și anul în curs pentru toți solicitanții majori.

C. PROCEDURA DE ACORDARE A AJUTOARELOR CU ENERGIE TERMICĂ, GAZE NATURALE ŞI ENERGIE ELECTRICĂ

AJUTORUL PENTRU  ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU ENERGIE TERMICĂ

 • până pe data de 20 ale fiecărei luni din sezonul rece (noiembrie 2020 – martie 2021) beneficiarii pot depune în continuare cereri (însoţite de documente doveditoare privind locuința, componenţa familiei şi veniturile realizate, bunuri deţinute) la sediul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 – din Bd. 1 Decembrie 1918 nr.12-14, Sector 3;

Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței se stabilește prin dispoziție a primarului astfel:

 • începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
 • începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;

AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU GAZE NATURALE ŞI ENERGIE ELECTRICĂ

 • până pe data de 20 ale fiecărei luni din sezonul rece(noiembrie 2020- martie 2021), cererile completate de potenţialii beneficiari se vor depune, însoţite de documente doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, precum şi de ultima factură emisă de furnizor (în fotocopie), la sediul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 – din Bd.1 Decembrie 1918 nr.12-14, Sector 3;

Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței se stabilește prin dispoziție a primarului astfel:

 • începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
 • începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective.

NOTĂ:

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligati să comunice Primarului, prin depunerea unei noi declarații pe propria răspundere, orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

Persoanele singure şi familiile care detin bunuri cuprinse în lista celor care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzute în Anexa nr.4 la HG 559/2017 (afişată la sediul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3), NU beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței.

IMPORTANT!

Rugăm cetățenii să dea dovadă de seriozitate maximă la completarea cererii, la declararea tuturor veniturilor realizate și a bunurilor deținute, pentru evitarea unor neplăceri ulterioare (imputări sume, amenzi, sesizarea organelor de cercetare penală) cu ocazia verificărilor ce vor fi efectuate periodic, în conformitate cu prevederile legale.

Administratorul Asociaţiei de Proprietari va menţiona pe fiecare cerere şi borderou codul asociaţiei atribuit de SC COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREŞTI SA şi existent pe borderourile anterioare privind ajutoarele de încălzire (a nu se confunda cu codul de înregistrare fiscală), va verifica dacă numărul şi numele persoanelor trecute în cerere corespund cu cele din evidenţele asociaţiei (carte de imobil, liste de plată sau alte registre), dacă a fost bifat corect numărul de camere, dacă au fost completate toate rubricile din cerere (inclusiv studii, stare civilă, ocupaţie, venituri etc.), dacă a fost trecută data şi a fost semnată cererea de către titular, dacă au fost anexate toate documentele solicitate şi va confirma prin semnătură şi ştampilă aplicate pe formularul de cerere;

Nu se vor completa cereri pentru apartamentele nelocuite dar pentru care asociaţia a stabilit cheltuieli de întreţinere pentru o persoană.

 LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului

Bunuri imobile
1Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
 Bunuri mobile*
1Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai  mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum  şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor  necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei  „Delta Dunării”
5Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul   acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare

 

Depozite bancare
   1Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu excepția dobânzii

 

Terenuri/animale și/sau păsări
   1Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului.

 

Coordonate de contact:
Șef serviciu: Maria Volintiru
Tel: 0737.788.969; Fax: 0372.126.101
Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12 – 14, etaj 2, camera 20
E-mail: alocatii@dgaspc3.ro

 

Program de lucru cu publicul: Luni – joi: 09:00 – 15:00.

 

 

 

Documente Utile