Serviciul Prevenire Marginalizare Socială este un serviciu în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei de Protecţie Socială și este condus de un șef serviciu. În cadrul acestuia funcționează Compartimentul Acordare Subvenții Încălzire Locuință.

 • Asigură minimul pentru ieşirea din dificultate a persoanelor aflate în situaţii critice de sărăcie, apropierea de nevoile lor concrete;
 • Primeşte, întocmeşte şi răspunde de documentaţia în vederea soluţionării cererilor de ajutor social (venit minim garantat) şi o prezintă spre avizare conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, apoi o va supune spre aprobare Primarului Sectorului 3;
 • Urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi beneficiarii ajutoarelor sociale;
 • Întocmeşte Fişele de calcul în vederea stabilirii cuantumului ajutorului social şi le prezintă spre avizare Serviciului Financiar;
 • Întocmeşte centralizator plată ajutor social şi borderouri stabilire plăţi drepturi noi, suspendări, modificări, încetări, reluări, răspunzând pentru corectitudinea lor, le supune spre avizare conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, Primarului şi le transmite Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti;
 • Întocmeşte în termenul legal şi răspunde de documentaţia necesară în vederea acordării ajutoarelor de deces pentru beneficiarii venitului minim garantat conform legislaţiei în vigoare;
 • Urmăreşte evidenţa pontajelor întocmite de instituţiile partenere pe bază de convenţie de colaborare, pentru fiecare lună;
 • Redactează şi înaintează Primarului Sectorului 3, dispoziţiile lunare cu privire la orele de muncă în folosul comunităţii, pe care urmează să le presteze beneficiarii ajutoarelor sociale;
 • Urmăreşte şi răspunde de prezentarea dovezilor de către titularii ajutorului social, în ce priveşte veniturile familiei şi numărul membrilor acesteia, precum şi orice modificări intervenite;
 • Întocmeşte şi răspunde de Raportul statistic privind acordarea ajutorului social, ajutorului de urgenţă, îl supune spre avizare Primarului, apoi îl transmite Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială;
 • Efectuează lunar anchete sociale prin verificarea în teren a autenticităţii datelor declarate şi a constatării situaţiei familiale la faţa locului, în vederea soluţionării cererilor de ajutor social şi răspunde pentru modul de întocmire a acestora;
 • În funcţie de situaţiile constatate în urma deplasării în teren, propune măsuri adecvate în vederea aprobării, respingerii, modificării, suspendării sau încetării plăţii ajutorului social, conform legii;
 • Primeşte, întocmeşte şi răspunde de documentaţia în vederea soluţionării cererilor de ajutor social comunitar în conformitate cu prevederile HCL nr. 336/2016;
 • Efectuează anchete sociale prin verificarea în teren a autenticităţii datelor declarate şi a constatării situaţiei familiale la faţa locului, în vederea soluţionării cererilor de ajutor social comunitar;
 • Întocmeşte dispoziţii şi stat de plată, le transmite spre avizare conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 şi le supune spre aprobare Primarului Sectorului 3;
 • Primeşte, întocmeşte şi răspunde de documentaţia în vederea acordării alocaţiilor pentru susţinerea familiei şi o prezintă spre avizare conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, apoi o va supune spre aprobare Primarului Sectorului 3;
 • Efectuează anchete sociale în vederea soluţionării cererilor prin care se solicită acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei şi răspunde de modul de întocmire a acestora;
 • Efectuează anchete sociale în urma solicitărilor primite din partea altor instituţii;
 • Întocmeşte borderouri stabilire plăţi drepturi noi, suspendări, modificări cuantum, încetare drept şi le transmite spre avizare conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 şi primarului şi le transmite apoi Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială;
 • Primeşte şi verifică documentaţia în vederea acordării alocaţiilor de stat; transmite pe bază de borderou cererile de acordare a acestui drept însoţite de documentaţia justificativă completă către Agenţia pentru Plăţi şi inspecţie Socială;
 • Primeşte şi verifică documentaţia în vederea acordării concediului şi indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi a stimulentului de inserţie ; transmite, pe bază de borderou, cererile de acordare a acestor drepturi, însoţite de documentaţia justificativă completă către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
 • Primeşte şi verifică documentaţia în vederea acordării concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului cu handicap/adult cu handicap, conform art. 31-38; transmite pe bază de borderou cererile de acordare a acestor drepturi însoţite de documentele justificative către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Compartimentul Acordare Subvenții Încălzire Locuință

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia. Aceste ajutoare pot fi solicitate pentru perioada sezonului rece noiembrie – martie.

Cererile/declaraţiile pe propria răspundere în vederea acordării ajutorului pentru încalzirea locuinţei se depun, începând din data de 15 octombrie 2018 la sediul instituției noastre din Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 12 – 14, etaj. 2, cam. 19.

La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

Pentru acordarea ajutorului cu energie termică, limita venitului mediu net lunar pe membru de familie este de 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure.

Pentru acordarea ajutorului cu gaze naturale, energie electrică, precum şi cel cu combustibili solizi sau petrolieri, limita venitului net pe membru de familie este de 615 lei atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure.

Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței se stabilește prin dispoziție a primarului astfel:

 • începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
 • începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;

Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care deţin cel puţin unul dintre bunurile prevăzute în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi în cererea pentru acordarea ajutorului, respectiv: clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti sau alte imobile aflate în proprietate; mijloace de transport (autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile, mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani); terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000 m² în zona urbană şi 2000m² în zona rurală; depozite bancare de peste 3.000 lei etc.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unoractivităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data modificării.

Listă acte:

1. Actele privitoare la componența familiei:

 • actele de identitate ale solicitantului și/sau ale membrilor familiei (CI, BI, PST, CIP, DI etc) sau certificatele de naștere pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani;
 • certificat de căsătorie;
 • hotărâre de divorţ/act notarial – dacă este cazul;
 • certificat de deces – dacă este cazul;
 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului/hotărâre încredințare și stabilire pensie întreținere;
 • actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;

2. Actele privitoare la veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii sunt, după caz:

 • Salariul și alte drepturi salariale: Adeverință eliberată de angajator cu venitul net realizat, în care să fie specificat dacă salariatul primește sau nu bonuri, precum și valoarea acestora;
 • Pensii: mandate / talon / extras de cont;
 • Indemnizații și stimulente pentru creșterea copilului: talon plata / extras de cont / Adeverință eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București (APISMB) sau instituția plătitoare;
 • Indemnizații cu caracter permanent/temporar (șomaj):
 • talon de plată / extras de cont/decizie;
 • talon de plată a indemnizaţiei de şomaj şi/sau venitul lunar de completare a şomajului;
 • taloane indemnizaţie handicap/ stimulent/alte indemnizaţii acordate conform legii – din luna anterioară depunerii cererii;
 • Alocații: talon alocaţie de plasament / întreținere, din luna anterioară depunerii cererii;
 • Alte venituri realizate: din arendare, dobânzi bancare, înstrăinare de bunuri etc.- dacă este cazul;

3. Documente în baza cărora deține locuința (copie act de proprietate)

 • contract de vânzare-cumpărare;
 • contract de închiriere;
 • contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie viageră/uzufruct viager;
 • comodat/certificat de moștenitor/act succesiune, etc
 • În cazul persoanelor care solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței și nu au pe actul de identitate domiciliul la adresa respectivă (copii care locuiesc în proprietatea părinților) precum și persoanele care au pe actul de identitatea adresa unde locuiesc și nu sunt proprietari, chiriași, moștenitori, succesori este necesară o împuternicire legală din partea proprietarului prin care își exprimă acordul de a depune cerere și de a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței.
 • Adeverință emisă de asociația de proprietari / locatari / chiriași din care să reiasă numărul membrilor de familie, numele și prenumele celor care figurează la cotele de întreținere / în cartea de imobil și copie factură energie termică corespunzătoare blocului și scării unde se solicită ajutorul (sau specificat pe cerere CODUL PUNCT CONSUM) pentru încălzirea cu energie termică.
 • Pentru încălzirea cu gaze naturale – factura ENGIE ROMÂNIA.
 • Pentru încălzirea cu energie electrică – factura ENEL (dovada debranșării de la energie termică sau gaze naturale).
 • În cazul copiilor lăsaţi în grija bunicilor – Referitor la minorul care locuieşte cu bunicii, cu părinţii care locuiesc la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, copilul poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali.
 • În cazul persoanele fără venit declarație pe propria răspundere privind veniturile din care se întrețin, cu menționarea luării la cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește conform legii.
 • Persoanele care dețin autoturisme – cartea autoturismului /talon autoturism (din care să reiasă anul de fabricație al autoturismului).
 • Persoanele care au domiciliul pe raza altui sector și solicită ajutor din sectorul 3 trebuie să prezinte în plus negație și certificat fiscal de la primăria de domiciliu.

4. Alte documente solicitate, după caz.

Menţionăm că cererea/declaraţia pe propria răspundere va fi primită doar în situaţia în care se vor prezenta toate documentele solicitate.

Cuantumul lunar al ajutorului pentru încalzire este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a cărui valoare este stabilită prin lege la 500 LEI.

Limitele de venituri şi cuantumurile ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili

Venit net mediu lunar pe membru de familieCuantum lunar
Până la 0.310 x ISR = 155 lei 0.108 x ISR = 54 lei
Între 0.3102 x ISR = 155,1 lei şi 0.420 x ISR = 210 lei0.096 x ISR = 48 lei
Între 0.4202 x ISR = 210,1 lei şi 0.520 x ISR = 260 lei0.088 x ISR = 44 lei
Între 0.5202 x ISR = 260,1 lei şi 0.620 x ISR = 310 lei0.078 x ISR = 39 lei
Între 0.6202 x ISR = 310,1 lei şi 0.710 x ISR = 355 lei0.068 x ISR = 34 lei
Între 0.7102 x ISR = 355,1 lei şi 0.850 x ISR = 425 lei0.060 x ISR = 30 lei
Între 0.8502 x ISR = 425,1 lei şi 0.960 x ISR = 480 lei0.052 x ISR = 26 lei
Între 0.9602 x ISR = 480,1 lei şi 1.080 x ISR = 540 lei0.040 x ISR = 20 lei
Între 1.0802 x ISR = 540,1 lei şi 1.500 x ISR = 750 lei0.040 x ISR = 20 lei

 

Limitele de venituri şi cuantumurile ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale

Venit net mediu lunar pe membru de familieCuantum lunar
Până la 0.310 x ISR = 155 lei 0.524 x ISR = 262 lei
Între 0.3102 x ISR = 155,1 lei şi 0.420 x ISR = 210 lei0.380 x ISR = 190 lei
Între 0.4202 x ISR = 210,1 lei şi 0.520 x ISR = 260 lei0.300 x ISR = 150 lei
Între 0.5202 x ISR = 260,1 lei şi 0.620 x ISR = 310 lei0.240 x ISR = 120 lei
Între 0.6202 x ISR = 310,1 lei şi 0.710 x ISR = 355 lei0.180 x ISR =  90 lei
Între 0.7102 x ISR = 355,1 lei şi 0.850 x ISR = 425 lei0.140 x ISR =  70 lei
Între 0.8502 x ISR = 425,1 lei şi 0.960 x ISR = 480 lei0.090 x ISR =  45 lei
Între 0.9602 x ISR = 480,1 lei şi 1.080 x ISR = 540 lei0.070 x ISR =  35 lei
Între 1.0802 x ISR = 540,1 lei şi 1.500 x ISR = 750 lei0.040 x ISR =  20 lei

 

Limitele de venituri şi cuantumurile ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică*
*se acorda consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire precum şi celor care din motive tehnice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice

 

Venit net mediu lunar pe membru de familieCuantum lunar
Până la 0.310 x ISR = 155 lei 0.524 x ISR = 262 lei
Între 0.3102 x ISR = 155,1 lei şi 0.420 x ISR = 210 lei0.380 x ISR = 190 lei
Între 0.4202 x ISR = 210,1 lei şi 0.520 x ISR = 260 lei0.384 x ISR = 150 lei
Între 0.5202 x ISR = 260,1 lei şi 0.620 x ISR = 310 lei0.336 x ISR = 120 lei
Între 0.6202 x ISR = 310,1 lei şi 0.710 x ISR = 355 lei0.288 x ISR =  90 lei
Între 0.7102 x ISR = 355,1 lei şi 0.850 x ISR = 425 lei0.240 x ISR =  70 lei
Între 0.8502 x ISR = 425,1 lei şi 0.960 x ISR = 480 lei0.192 x ISR =  45 lei
Între 0.9602 x ISR = 480,1 lei şi 1.080 x ISR = 540 lei0.144 x ISR =  35 lei
Între 1.0802 x ISR = 540,1 lei şi 1.500 x ISR = 750 lei0.096 x ISR =  20 lei

 

Ajutorul pentru încălzire acordat beneficiarilor legii 416/2001
Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social potrivit Legii nr. 416/2001 ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 0.116 x ISR = 58 lei/lunar.

Limitele de venituri şi cuantumurile ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică

Venit net mediu lunar pe membru de familieCompensare
procentuală familie
Compensare
procentuală persoană singură
Până la 0.310 x ISR = 155 lei 90%100%
Între 0.3102 x ISR = 155,1 lei şi 0.420 x ISR = 210 lei80%90%
Între 0.4202 x ISR = 210,1 lei şi 0.520 x ISR = 260 lei70%80%
Între 0.5202 x ISR = 260,1 lei şi 0.620 x ISR = 310 lei60%70%
Între 0.6202 x ISR = 310,1 lei şi 0.710 x ISR = 355 lei50%60%
Între 0.7102 x ISR = 355,1 lei şi 0.850 x ISR = 425 lei40%50%
Între 0.8502 x ISR = 425,1 lei şi 0.960 x ISR = 480 lei30%40%
Între 0.9602 x ISR = 480,1 lei şi 1.080 x ISR = 540 lei20%30%
Între 1.0802 x ISR = 540,1 lei şi 1.230 x ISR = 615 lei10%20%
Între 1.2302 x ISR = 615,1 lei şi 1,572 x ISR = 786 lei5%15%
Între 1,5722 x ISR = 786,1 lei şi 2,164 x ISR = 1082 lei—————–10%

(persoană singură)


Coordonate de contact:

Șef serviciu: Maria Volintiru
Tel: 0372.126.100 interior 187, 202
Fax: 0372.126.101
Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 12 – 14, etaj 2, camera 19
E-mail: office@dgaspc3.ro

Program de lucru cu publicul: Luni – joi: 09:00 – 15:00.

Documente Utile