Serviciul Asistenţi Personali și Indemnizații Însoțitor (SAPII) este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției Resurse Umane și este condus de un șef serviciu.

Serviciul funcționează în imobilul situat în Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14.

Are următoarele atribuţii:

 1. Primeşte şi răspunde de dosarele persoanelor ce solicită angajarea ca asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenți personali profesioniști, şi urmăreşte ca acestea să cuprindă toate documenteleprevăzute de lege şi valabilitatea acestora;
 2. Întocmeşte, răspunde şi ţine evidenţa dosarelor asistenţilor personaliși asistenților personali profesioniști;
 3. Întocmește documentația specifică, respectiv propunerea de angajare/respingere în funcţia asistent personal al persoanei cu handicap grav, ca urmare a efectuării anchetelor sociale;
 4. Verifică şi stabileşte salarizarea asistenţilor personali, asistenților personali profesioniști, asigură aplicarea corectă a legii în ceea ce priveşte modificările apărute ulterior la prezenta legislaţie;
 5. Întocmeşte, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, contractele individuale de muncă la angajare pentru cele două categorii de personal, precum şi actele adiționale în cazul modificării elementelor contractului individual de muncă;
 6. Întocmeşte, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, dispoziţii de încadrare, salarizare, prelungire/modificare durată contract individual de muncă şi suspendare, precum şi orice alte dispoziţii referitoare la modificarea elementelor contractului individual de muncă al asistenţilor personali, asistenți personali profesioniști;
 7. Întocmeşte lunar statele de personal referitoare la asistenţii personali, asistenții personali profesioniști;
 8. Participă împreună cu Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali la elaborarea fişelor de post corespunzătoare celor două categorii de personal, ori de câte ori este cazul, asigură emiterea lor, evidenţa şi păstrarea acestora;
 9. Înregistrează personalul nou angajat şi modificările intervenite în activitatea celui existent în aplicaţia “Revisal” – Registrul Electronic de Evidenţă a Salariaţilor;
 10. Ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor şi comunică lunar Serviciului Contabilitate-Salarizare modificarea salariului de bază şi a gradaţiei ca urmare a modificării vechimii şi a altor sporuri acordate la salariul de bază, potrivit legii;
 11. Efectuează şi verifică corectitudinea înregistrărilor în aplicaţia “ResUm” de evidenţă a salariaţilor şi programul “DSmart” – evidenţa persoanelor încadrate în grad de handicap şi a asistenţilor personali, a dispoziţiilor emise de conducerea instituţiei;
 12. Asigură aplicarea prevederilor legale referitoare la pensionarea pentru limită de vârstă și alte tipuri de pensii din sistemul asigurărilor de stat pentru asistenţii personali, asistenții personali profesioniști;
 13. Întocmeşte documentaţia necesară (dispoziţii, adeverinţe de vechime în muncă şi note de lichidare) la încetarea contractului individual de muncă al asistenţilor personali, asistenților personali profesioniști;
 14. Ţine evidenţa concediilor de odihnă programate anual ale asistenţilor personali, asistenților personali profesioniști şi colaborează cu celelate compartimente în acest sens;
 15. Întocmeşte situaţii statistice de personal la solicitarea altor compartimente din cadrul DGASPC Sector 3, precum şi la solicitarea altor instituţii publice;
 16. Întocmeşte rapoarte statistice specifice evidenţei de personal, conform obiectului de activitate şi răspunde pentru corectitudinea acestora;
 17. Ține evidenţele documentelor pe care le întocmeşte;
 18. Primeşte şi verifică documentaţia în vederea acordării indemnizatiei prevăzute la art. 42, alin. 4 din Legea 448/2006, respectiv: “Părinţii sau, după caz, reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare”, precum și art. 42, alin. 5, respectiv “Opţiunea se exprimă prin cerere adresată în scris direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi devine valabilă numai pe baza acordului exprimat în scris al acestora”.
 19. Primeşte şi verifică documentaţia în vederea acordării indemnizatiei acordată pe perioada absenţei temporare a asistentului personal, prevazuta la art. 37, alin. 3, respectiv: “În situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă indemnizaţia prevăzută la art. 43 alin. (1)- (Indemnizaţia lunară prevăzută la art. 42 alin. (4) este în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradaţia 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice) sau găzduirea într-un centru de tip respiro”.
 20. Prelucrează și verifică cererile de optiune privind acordarea indemnizatiei prevazute la art.42, alin. 4 din Legea 448/2006, pentru persoanele cu handicap grav, adulti și minori cu domiciliul sau reședința pe raza Sectorului 3, asigurandu-se continuitatea acordării dreptului în cazul persoanelor cu handicap grav venite prin transfer;
 21. Prelucrează cererile de opțiune în aplicatia DSmart la sectiunea “Documente” si operarea la plata cu luna următoare înregistrării opțiunii scrise făcute în baza certificatului de încadrare în grad de handicap grav cu asistent personal;
 22. Validează la plată în aplicația DSmart a dreptului de “indemnizatie insotitor optional”, emite referatul de propunere acordare drept, precum si emiterea dispozitiei de acordare drept in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica beneficiarului prin posta cu confirmare de primire;
 23. Validează la plată în aplicatia DSmart a indemnizației acordată persoanei cu handicap grav pe perioada absenței temporare a asistentului personal (concediu odihna, concediu medical); Indemnizația se acorda o data pe an chiar daca asistentul personal isi efectueaza concediul de odihna in transe, iar in cazul concediului medical se acorda indemnizatia pe perioada absentei asistentului personal, pe zile calendaristice;
 24. Emite adeverinte sau negații privind acordarea indemnizatiei prevazute la art. 42, alin. 4 din Legea 448/2006, in urma unor solicitari scrise;
 25. Emite adeverinte mostenitorilor persoanelor cu handicap grav decedate care sunt indreptatiti sa incaseze indemnizatia de insotitor de la oficiul postal;
 26. Emite referate de recuperare in cazul drepturilor acordate necuvenit și le comunică Serviciului Juridic și Contencios;
 27. Verifică fișierele provenite de la Casa Pensii, DEPABD, Administrația Națională a Penitenciarelor privind persoanele cu handicap grav care sunt/nu sunt eligibile pentru a incasa indemnizatia de insotitor;
 28. Transmite lunar catre Casa de Pensii situația centralizatoare a optiunilor inregistrate in luna in curs, in vederea respectarii legislatiei in vigoare;
 29. Transmite dispozitiile de incetare a dreptului catre DGASPC – ul unde și-a stabilit domiciliul sau reședința persoana cu handicap grav;
 30. Emite borderouri pentru posta, centralizatoare de plata, state de plata pentru trezorerie privind plata lunara a indemnzatiei de insotitor;
 31. Transmite lunar către Serviciul Contabilitate-Salarizare borderoul cuprinzand cererile de restituire drepturi neincasate cuvenite persoanelor cu handicap grav ale caror drepturi sunt achitate prin mandat postal urmare operarii in sistem a borderoului de plata intors de la Posta Romana, sau in cazul unor neachitari pe motiv de cont eronat;
 32. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice care îi revin, precum si cu serviciile financiar-economice din cadrul institutiei, în special cu Serviciul Contabilitate-Salarizare, căruia îi comunică în timp util dispoziţiile referitoare la încadrarea angajaţilor, modificare drepturi salariale şi încetarea contractelor individuale de  muncă si transmite Serviciului Finante-Buget numărul de personal în vederea calculării bugetului;
 33. Eliberează adeverinţe privind calitatea de salariat şi adeverinţe de vechime în muncă, la solicitarea salariaţilor, precum şi la suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă al acestora;
 34. Întocmeşte, eliberează şi vizează periodic legitimaţii de acces în instituţie şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituţie a salariaţilor care au beneficiat de astfel de legitimaţii;
 35. Colaborează cu personalul cu atribuţii de medicina muncii în vederea asigurării examenului medical la angajarea în muncă, examenului medical de adaptare, controlul medical periodic şi examenului medical la reluarea activităţii;
 36. Transmite lunar Compartimentului Securitate, Sănătate ȋn Muncă şi consiliere angajați, Serviciului Contabilitate-Salarizare evidenţa privind angajarea, suspendarea, reluarea activităţii şi ȋncetarea contractului individual de muncă, pentru cele două categorii de personal din evidenţa serviciului;
 37. Întocmeşte şi transmite lunar situaţiilor privind fluctuaţia numărului de personal, pentru cele două categorii de personal, Serviciului Contabilitate-Salarizare;
 38. Elaborează şi transmite lucrări privind evidenţa şi mişcarea personalului pe care le transmite lunar Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, precum şi altor instituţii la solicitarea acestora, conform reglementărilor legale ȋn vigoare;
 39. Răspunde de rezolvarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor care revin în competenţa serviciului;
 40. Solicită puncte de vedere de la Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Inspectoratului Teritorial de Muncă precum şi altor instituţii, în vederea aplicării corecte a prevederilor legale în domeniul resurselor umane;
 41. Utilizează ecosistemul digital instituțional, interconectat și interoperabil implementat la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 3 în derularea/desfășurarea activității serviciului;
 42. Verifică și ține evidența cursurilor asistenților personali și a asistenților personali profesioniști;
 43. Realizează activitățile specifice procesului de arhivare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 44. Efectuează deplasări în interesul serviciului la instituţiile cu care colaborează;
 45. Îndeplineşte orice alte atribuţii conferite de către conducerea instituţiei care prin natura lor sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile serviciului, conform prevederilor legale în vigoare;
 46. Personalul serviciului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor din interior şi răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
 47. Întocmeşte şi implementează metodologia de lucru beneficiind de îndrumare metodologică din partea Serviciului Managementul Calităţii Serviciilor Sociale-Corp Control;
 48. Asigură implementarea Ordinului Secretariatului General al Guvernului 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 49. Asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Compartimentul Monitorizare Asistenţi Personali

Compartimentul Monitorizare Asistenţi Personali este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Serviciului Asistenți Personali și Indemnizații Însoțitor.

Atribuţii privind monitorizarea asistenților personali:

 1. Efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor care doresc angajarea ca asistent personal al persoanei cu dizabilități cu domiciliul legal în sectorul 3;
 2. Efectuează anchete sociale la domiciliul copilului/adultului cu handicap grav urmărind stabilirea compatibilităţii dintre persoana care solicită angajarea ca asistent personal şi persoana cu handicap, iar pe baza celor constatate, propune aprobarea sau respingerea cererii de angajare a asistentului personal al acesteia;
 3. Asigură consiliere și informare pentru asistenţii personali şi persoanele cu handicap grav aflate în grija asistenţilor personali;
 4. Efectuează periodic anchete sociale în vederea monitorizării activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
 5. Reevaluează dosarele asistenților personali ori de câte ori este nevoie;
 6. Întocmeşte anchetele sociale/referatele cu propuneri de continuare, modificare sau încetare a contractului individual de muncă al asistentului personal;
 7. Efectuează instructajul asistenţilor personali în domeniul SSM şi PSI, pe baza tematicii  emise de către Serviciul Managementul Resurselor Umane – Compartimentul Securitate, Sănătate în Muncă și consiliere angajați și de către Compartimentul Situații de Urgență;
 8. Elaborează fişa postului pentru asistenţii personali;
 9. Realizează evaluarea anuală a asistenților personali și a asistenților personali profesioniști, angajați ai DGASPC sector 3;
 10. Vizează concediile de odihnă pentru asistenţii personali și a asistenților personali profesioniști;
 11. Întocmeşte pontajul asistenţilor personali și a asistenților personali profesioniști;
 12. Anunţă conducerea instituţiei, ori de câte ori constată că asistenţii personali nu îşi îndeplinesc corespunzător obligaţiile prevăzute de lege cu privire la îngrijirea persoanei cu handicap, cât şi obligaţiile asumate prin contractul de muncă încheiat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, prezintă un referat conducerii instituției, care, în funcţie de caz, îl înaintează comisiei de disciplină;
 13. Informează asistenții personali cu privire la procedurile de lucru, procedurile ce se aplică în situația suspiciunilor de abuz, neglijare;
 14. Organizează și ține evidența cursurilor asistenților personali și a asistenților personali profesioniști;
 15. Colaborează cu celelalte departamente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3  în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;
 16. Colaborează cu  autorităţi şi instituţii din administraţia publică locală şi centrală, ONG-uri, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;
 17. Compartimentul Monitorizare Asistenţi Personali îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 18. Personalul din cadrul Compartimentului Monitorizare Asistenţi Personali asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
 19. Asigură implementarea Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 20. Asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Coordonate de contact:
Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918 nr.12-14, Sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.117, 118
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro