Biroul Resurse Umane Asistenţi Maternali, Asistenţi Personali este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Direcției Resurse Umane și este condus de un șef birou.

Biroul funcționează în imobilul situat în Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, parter, camera 2.

Are următoarele atribuţii:

 • Primeşte şi răspunde de dosarele persoanelor ce solicită angajarea ca asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi asistenţi maternali profesionişti, şi urmăreşte ca acestea să cuprindă toate actele prevăzute de lege şi valabilitatea acestora;
 • Întocmeşte, răspunde şi ţine evidenţa dosarelor asistenţilor personali şi asistenţilor maternali profesionişti;
 • Colaborează cu Centrul de Consiliere şi Monitorizare Asistenţi Personali în vederea obtinerii documentatiei specifice, respectiv propunerea de angajare/respingere în funcţia asistent personal al persoanei cu handicap grav, ca urmare a efectuării anchetelor sociale;
 • Verifică şi stabileşte salarizarea asistenţilor personali şi asistenţilor maternali profesionişti, asigură aplicarea corectă a legii în ceea ce priveşte modificările apărute ulterior la prezenta legislaţie;
 • Întocmeşte, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, contractele individuale de muncă la angajare pentru cele doua categorii de personal, precum şi actele aditionale în cazul modificării elementelor contractului individual de muncă;
 • Întocmeşte, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, dispoziţii de încadrare, salarizare, prelungire/modificare durată contract individual de muncă şi suspendare, precum şi orice alte dispoziţii referitoare la modificarea elementelor contractului individual de muncă al asistenţilor personali şi asistenţilor maternali profesionişti;
 • Întocmeşte lunar statele de personal referitoare la asistenţii personali şi asistenţii maternali profesionişti;
 • Înregistrează personalul nou angajat şi modificările intervenite în activitatea celui existent în aplicaţia “Revisal” – Registrul Electronic de Evidenţă a Salariaţilor;
 • Ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor şi comunică lunar Serviciului Contabilitate-Salarizare modificarea salariului de bază şi a gradaţiei ca urmare a modificării vechimii şi a altor sporuri acordate la salariul de bază, potrivit legii;
 • Efectuează şi verifică corectitudinea înregistrărilor în aplicaţia “ResUm” de evidenţă a salariaţilor şi programul “DSmart” – evidenţa persoanelor încadrate în grad de handicap şi a asistenţilor personali, a dispoziţiilor emise de conducerea instituţiei;
 • Asigură aplicarea prevederilor legale referitoare la pensionarea pentru limită de vârstă și alte tipuri de pensii din sistemul asigurarilor de stat pentru asistenţii personali şi asistenţii maternali profesionişti;
 • Întocmeşte documentaţia necesară (dispoziţii, adeverinţe de vechime în muncă şi note de lichidare) la încetarea contractului individual de muncă al asistenţilor personali şi asistenţilor maternali profesionişti;
 • Ţine evidenţa concediilor de odihnă programate anual ale asistenţilor personali şi asistenţilor maternali profesionişti şi colaborează cu celelate compartimente în acest sens;
 • Întocmeşte situaţii statistice de personal la solicitarea Serviciului Monitorizare, Analiză Statistică, precum şi la solicitarea altor servicii sau instituţii publice;
 • Întocmeşte rapoarte statistice specifice evidenţei de personal, conform obiectului de activitate şi răspunde pentru corectitudinea acestora;
 • Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice care îi revin, precum si cu serviciile financiar-economice din cadrul institutiei, în special cu Serviciul Contabilitate-Salarizare, căruia îi comunică în timp util dispoziţiile referitoare la încadrarea angajaţilor, modificare drepturi salariale şi încetarea contractelor individuale de muncă si transmite Serviciului Finante-Buget numărul de personal în vederea calculării bugetului;
 • Eliberează adeverinţe privind calitatea de salariat şi adeverinţe de vechime în muncă, la solicitarea salariaţilor, precum şi la suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă al acestora;
 • Redactează si eliberează documente specifice: adeverinţe că figurează sau nu în evidenţele noastre ca având calitatea de asistent personal, recomandări/caracterizari pentru salariaţi sau foşti salariaţi în funcţiile de asistenţi personali şi asistenţi maternali profesionişti, răspunsuri la diferite petiţii/sesizări ale angajaţilor/petenţilor;
 • Întocmeşte, eliberează şi vizează periodic legitimaţii de acces în instituţie şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituţie a salariaţilor care au beneficiat de astfel de legitimaţii;
 • Consiliază foşti şi actuali angajaţi, persoane în curs de angajare, sau care solicită informaţii despre angajarea în funcţiile de asistent personal şi asistent maternal profesionist;
 • Transmite lunar Biroului Securitate, Sănătate ȋn Muncă şi Situaţii de Urgenţă, Serviciului Contabilitate-Salarizare, Centrului de Consiliere şi Monitorizare Asistenţi Personali şi Serviciului Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale evidenţa privind angajarea, suspendarea, reluarea activităţii şi ȋncetarea contractului individual de muncă, pentru cele două categorii de personal din evidenţa biroului.

Coordonate de contact:
Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918 nr.12-14, Sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.#117, #118
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro