Serviciul Management de Caz pentru Persoane Adulte și Vârstnice este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei de Protecţie Socială și este condus de un șef serviciu.

Serviciul îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • Asigură management de caz pentru beneficiarii Complexului de servicii sociale pentru persoane fără adăpost- componenta rezidențială, la solicitarea șefului de centru;
 • Asigură management de caz pentru persoanele vârstnice pentru care este în implementare un plan Individualizat de asistență și îngrijire la solicitarea șefului de centru;
 • Asigură management de caz pentru femeile victime ale violenței în familie, beneficiare ale serviciilor oferite în cadrul Adăpostului Sf.Maria din subordinea DGASPC S3 la solicitarea șefului de centru;
 • Instrumentează cereri în vederea internării într-un centru pentru persoane vârstnice;
 • Instrumentează cereri în vederea acordării de servicii de îngrijire la domiciliu;
 • Reevaluează situația beneficiarilor de servicii de îngrijire la domiciliu;
 • Intocmeşte Dispoziţiile de admisie/suspendare/încetare în/din cadrul centrelor rezidenţiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice din sectorul 3 şi centrelor rezidenţiale coordonate de alte sectoare cu care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are încheiate contracte de servicii și convenţii de colaborare;
 • Soluționează cererile pentru acordarea sprijinului financiar cuplurilor care au împlinit 50 ani de la căsătorie şi persoanelor care aniversează 100 ani de viață (verifică documentaţia depusă; verifică în baza de date dacă solicitanţii au mai beneficiat de sprijinul financiar și întocmeşte dispoziţiile de acordare a acestuia, întocmeşte statul de plată);
 • Efectuează anchete la sesizări legate de persoanele vârstnice aflate în dificultate și ține evidența acestor sesizări, realizând periodic vizite de monitorizare;
 • Consiliază familia/susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice în vederea prevenirii instituţionalizării şi a menţinerii vârstnicului la domiciliul propriu, în mediul familial;
 • Monitorizează situația persoanelor vârstnice reintegrate în familie;
 • Tine evidența reintegrărilor în familie a persoanelor vârstnice;
 • Instrumentează sesizările cu privire la persoanele adulte aflate în dificultate care nu se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități;
 • Efectuează anchete sociale la sesizarea/solicitarea altor instituții pentru persoane adulte care nu pot beneficia de protecție în centre pentru persoane cu dizabilități sau vârstnici;
 • Face demersuri în vederea identificării furnizorilor de servicii sociale pentru persoanele adulte care necesită protecție și pentru care DGASPC S3 nu dispune de soluții;
 • Verifică documente, facturi emise de furnizorii de servicii sociale pentru persoanele vârstnice cu care direcția are încheiate contracte de servicii, în vederea acordării bunului de plată;
 • Intocmește situații și informări statistice cu privire la beneficiarii aflați în centrele rezidențiale pentru persoane fără adăpost, vârstnici, victimele violenței în familie;
 • Indeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin;
 • Personalul din cadrul compartimentului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor din interior şi răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
 • Asigură implementarea Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Coordonate de contact:
Șef Serviciu: Ghițulescu Ion
Tel: 0372.126.100 interior 159,160
Fax:0372.126.101
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
E-mail: office@dgaspc3.ro

Program de lucru cu publicul:
Luni-Joi:   09.00-15.00