Serviciul Finanţe – Buget este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General Adjunct al Direcției Economice, este condus de un șef serviciu și are următoarele atribuţii:

 • Întocmeşte ordinele de plată către furnizori, pe baza facturilor înregistrate şi transmise de Serviciul Achiziţii Publice și Contracte;
 • Întocmeşte ordinele de plată ale facturilor de utilităţi (apă, energie electrică, gaze, telefoane, întreţinere apartamente, energie termică);
 • Întocmeşte ordinele de plată pentru dobânzile contractelor de credite ale persoanelor cu dizabilități în baza Ordinului 277/15.06.2009;
 • Întocmeşte ordinele de plată pentru indemnizaţiile şi transportul persoanelor cu dizabilități, acordate lunar în baza legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități;
 • Întocmeşte ordinele de plată pentru restituirea garanţiei de participare a furnizorilor la licitaţii;
 • Întocmeşte situaţii ale facturilor neachitate în baza cărora se face finanţarea de către Consiliul Local Sector 3;
 • Ţine evidenţa garanţiilor de participare a furnizorilor la licitaţii;
 • Asigură, prin casieria instituţiei, operaţiunile de ridicare de numerar de la Trezorerie prin întocmirea cecurilor şi depunerea de numerar la Trezorerie, prin întocmirea foilor de vărsământ. Zilnic se întocmeşte registrul de casă;
 • Asigură, prin casieria instituţiei, plata drepturilor de natură socială către beneficiari, pe baza ștatelor întocmite de serviciile de specialitate;
 • Asigură, prin casieria instituţiei, plata drepturilor salariale ale angajaților, pe baza ștatelor întocmite de serviciilor de specialitate;
 • Asigură, prin casieria instituţiei, plata avansurilor spre decontare pe baza referatelor întocmite de Serviciul Achiziţii Publice și Contracte, precum şi încasarea sumelor necheltuite;
 • Asigură, prin casieria instituţiei, încasarea contribuţiilor beneficiarilor centrelor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3;
 • Elaborează proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli anuale pe baza necesarelor detaliate ale serviciilor de specialiate şi ale centrelor din subordinea instituţiei, având în vedere prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali, precum și politicile fiscale şi bugetare, naţionale şi locale. Prin bugetul elaborat, se stabilesc prioritățile pentru nevoile variate din cadrul centrelor și serviciilor D.G.A.S.P.C sector 3 și se previzionează necesarele de resurse financiare pentru acoperirea  acestor nevoi.
 • Întocmeşte listele de investiții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 ca anexe la bugetul de cheltuieli al instituţiei;
 • Întocmeşte bugetul de venituri proprii privind asistenţa socială acordată persoanelor vârstnice instituţionalizate  în centrele instituţiei;
 • Încarcă bugetul instituţiei în sistemul electronic de raportare a situațiilor financiare din sistemul public- FOREXEBUG;
 • Întocmeşte lunar necesarele de finanțare a cheltuielilor materiale, cheltuielilor de personal, ajutoarelor sociale si cheltuielilor de capital, pe care le transmite Primăriei Sector 3;
 • Întocmeşte lunar și anual contul de execuţie respectând fazele execuţiei bugetare, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata, conform OMFP 1792/2002, cu modificările și actualizările ulterioare;
 • Întocmeşte angajamentul bugetar individual sau global cu punerea în rezervă a creditelor bugetare angajate astfel încât toate angajamentele legale încheiate în cursul unui exerciţiu bugetar să se încadreze în limita creditelor bugetare aprobate;
 • Întocmeşte lunar monitorizarea cheltuielilor de personal ale instituţiei ;
 • Întocmeşte lunar necesare privind transportul interurban al persoanelor cu dizabilități, dobânzile aferente persoanelor cu dizabilități, precum şi prestaţiile sociale aferente persoanelor cu dizabilități ;

Coordonate de contact:
Șef Serviciu: Ioana Frâncu
Adresa: Strada Parfumului, nr. 2 – 4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.122
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro