Biroul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General, este condus de un șef birou și are următoarele atribuţii:

 1.  Monitorizează şi evaluează calitatea serviciilor sociale furnizate de către DGASPC Sector 3, în raport cu standardele minime de calitate specifice fiecărui tip de serviciu, utilizând metode şi instrumente specifice;
 2.  Elaborează instrumentele necesare procesului de evaluare şi monitorizare a calităţii serviciilor sociale (ex. grila de evaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate, raportul privind îndeplinirea standardelor minime de calitate, chestionarele de satisfacţie, etc.)
 3.  Efectuează deplasări la sediile serviciilor/centrelor/domiciliile beneficiarilor direcţi/indirecti (acolo unde este cazul), în vederea aplicării instrumentelor necesare procesului de evaluare a calităţii serviciilor sociale furnizate de către DGASPC sector 3;
 4.  Elaborează rapoarte privind calitatea serviciilor sociale frunizate (ex. raport privind îndeplinirea standardelor minime de calitate rezultat în urma aplicării grilei privind îndeplinirea standardelor minime de calitate, raport privind capacitatea serviciului social de a satisface nevoile şi aşteptările beneficiarilor direcţi/indirecţi, rezultat în urma aplicării chestionarelor de satisfacţie, chestionarelor aplicate personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciului social evaluat);
 5. Comunică rapoartele privind calitatea serviciilor furnizate, atât şefilor de servicii ale căror servicii au fost evaluate, cât şi Directorului General, Director General Adjunct, Director Executiv DPC/DPS.
 6.  Monitorizează punerea în aplicare a recomandărilor cuprinse în rapoartele privind calitatea serviciilor sociale (efectuează deplasări la sediile serviciilor sociale, solicita centrelor/serviciilor note scrise care să ateste punerea în practică a recomandărilor făcute sau justificarea întârzierilor privind punerea în aplicare a respectivelor recomandări);
 7. Elaborează rapoarte de monitorizare privind punerea în practică a recomandărilor făcute şi le transmite Directorului General, Director General Adjunct, Director Executiv Dpc/Dps.
 8. Monitorizează punerea în aplicare de către servicii/centre a recomamdarilor făcute de către inspectorii sociali din cadrul ANPIS/APISMB, ca urmare a vizitelor acestora la sediile serviciilor acreditate sau aflate în proces de acreditare;
 9. Are atribuţii privind pregătirea acreditarii DGASPC sector 3 ca furnizor de servicii sociale şi acreditarii serviciilor sociale din structura instituţiei, colaborând în acest sens cu factorii de decizie (Director General, Director General Adjunct, Director DPC/DPS) şi cu şefii serviciilor sociale respective;
 10. Păstrează evidenta  privind acreditarea serviciilor sociale şi îndruma metodologic şefii  serviciilor sociale în demersurile privind procedura care trebuie urmată pentru acreditarea serviciilor sociale; efectuează demersurile necesare procedurii de acreditare a DGASPC sector 3, ca furnizor de servicii sociale;
 11. Informează şefii serviciilor sociale despre modificările legislative în domeniul calităţii serviciilor sociale (acreditare/licenţa de funcţionare etc.) şi documentele care urmează a fi completate de către aceştia  în vederea pregătirii dosarelor de acreditare;
 12. Verifică dosarele de acreditare primite de la şefii serviciilor sociale şi intreprinde demersurile necesare pentru obţinerea semnăturilor/aprobărilor din partea conducerii instituţiei;
 13. Depune dosarele de acreditare la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi păstrează legătura/colaborează cu instituţiile abilitate, conducerea instituţiei şi cu şefii serviciilor care coordonează serviciile care urmează să fie acreditate, în vederea obţinerii licenţei de funcţionare;
 14. Notifica Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale în termen de 90 de zile de la data producerii modificărilor în organigramă DGASPC Sector 3 fată de momentul solicitării acreditării ca furnizor de servicii sociale;
 15. Notifica Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale în termen de 30 de zile cu privire la închiderea sau desființarea unui serviciu social acreditat;

Coordonate de contact:
Șef birou: Emilia Sandu
Adresa: Bd 1 Decembrie 1918, nr. 12-14, Sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.133
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro