Serviciul Managementul Calității Serviciilor Sociale – Corp Control (SMCSSCC) este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 3, se subordonează Directorului General și este condus de un șef serviciu.

Activitatea serviciului este structurată pe două componente: managementul calității serviciilor sociale și asigurarea secretariatului tehnic al comisiei de monitorizare; activități specifice corpului de control.

Atribuții specifice domeniului managementului calității și secretariatului tehnic al comisiei de monitorizare:

 1. Analizează legislaţia în vigoare şi alte materiale de specialitate în domeniul calităţii serviciilor sociale șielaboreazămateriale de specialitate pe care le prezintă în cadrul grupurilor/întâlnirilor de lucru organizate cu şefii de servicii/centre şi personalul de specialitate, în vederea asigurării respectării/creşterii calităţii serviciilor sociale furnizate;
 2. Informează şefii serviciilor sociale despre modificările legislative în domeniul calităţii serviciilor sociale – acreditarea serviciilor sociale, documentele care urmează a fi completate de către aceştia în vederea pregătirii dosarelor de acreditare,etc;
 3. Păstrează evidenţa privind acreditarea serviciilor sociale şi îndrumă metodologic şefii serviciilor sociale în demersurile privind procedura care trebuie urmată pentru acreditarea/reacreditarea serviciilor sociale;
 4. Verifică dosarele de acreditare primite de la şefii serviciilor sociale, întreprinde demersurile necesare pentru obţinerea avizelor/aprobărilor din partea conducerii instituţiei, depune/transmite dosarele de acreditare laMinisterul Muncii şi Solidarității Sociale/instituţiilor abilitate şi păstrează legătura/colaborează cu reprezentanții acestora, conducerea instituţiei şi cu şefii serviciilor care coordonează serviciile care urmează să fie acreditate, în vederea obţinerii licenţei de funcţionare;
 5. Păstrează și arhivează deciziile de acordare a licenţelor de funcţionare pentru serviciile sociale din subordinea D.G.A.S.P.C. sector 3, precum şi deciziile de respingere/retragere a licenţelor de funcţionare a serviciilor sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 3;
 6. NotificăMinisterul Muncii şi Solidarității Sociale, în termen de 90 de zile de la data producerii modificărilor în organigrama D.G.A.S.P.C. sector 3, faţă de momentul solicitării acreditării ca furnizor de servicii sociale;
 7. NotificăMinisterul Muncii şi Solidarității Sociale, în termen de 30 de zile, cu privire la închiderea sau desființarea unui serviciu social acreditat;
 8. Efectuează demersurile necesare procedurii de acreditare a D.G.A.S.P.C. sector 3,ca furnizor de servicii sociale;
 9. Monitorizează şi evaluează calitatea serviciilor sociale furnizate de către D.G.A.S.P.C. sector 3, ca furnizor de servicii sociale, în raport cu standardele minime de calitate specifice fiecărui tip de serviciu, utilizând metode şi instrumente specifice;
 10. Elaborează/revizuieșteinstrumentele necesare procesului de evaluare şi monitorizare a calităţii serviciilor sociale;
 11. Efectuează deplasări la sediile serviciilor/centrelor/în vederea aplicării instrumentelor necesare procesului de evaluare a calităţii serviciilor sociale furnizate de către D.G.A.S.P.C., sector 3și elaborează rapoarte specifice pe care le comunică, atât şefilor de servicii/centre care coordonează serviciile/centrele care au fost evaluate, cât şi Directorului General, Directorului General Adjunct Protecție Socială, Directorului Executiv DPC/DPS;
 12. Monitorizează punerea în aplicarede către servicii/centre a recomandărilor cuprinse în rapoartele privind calitatea serviciilor sociale;
 13. Monitorizează situaţia punerii în aplicare de către servicii/centre a recomandărilor făcute de inspectorii sociali din cadrulAPISMB, ca urmare a vizitelor de monitorizare efectuate la sediile serviciilor sociale acreditate sau aflate în proces de acreditare, precum și a măsurilor dispuse de către reprezentanţii altor instituții cu drept de control, cu ocazia misiunilor de control efectuate la sediile serviciilor sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 3;
 14. Analizează recomandările standardelor minime de calitate în domeniul serviciilor sociale şi Planul anual de formare profesională elaborat de Serviciul Managementul Resurselor Umane în vederea elaborării propunerii cu tematica pentru instruirea internă continuă a personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor sociale, precumși propunerii tematicii pentru reuniunile de lucru, mesele rotunde, privind calitatea serviciilor sociale, colaborând în acest sens cu: Directorul General, Directorul General Adjunct Protecție Socială, Directorul Executiv DPC/DPS, şefii serviciilor sociale/centrelor;
 15. Gestionează activitățile specifice procesului de organizare a sesiunilor de instruire internă a personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor sociale;
 16. Elaborează materiale cu privire la situația participării la sesiunile de instruire organizate: numărul participanţilor, profesia, centrele/serviciile în care îşi desfăşoară activitatea cei care au participat la instruire, propunerile acestorapentru îmbunătăţirea activităţii, creșterea calității serviciilor furnizate, pornind de la aspectele dezbătute pe parcursul orelor de instruire internă, propunerile acestora cu privire la tematica cursurilor viitoare,,
 17. Păstrează și arhivează documentele elaborate şi gestionate de SMCSSCCpe parcursul organizării şi susţinerii sesiunilor de instruire internă;
 18. Elaborează materiale specifice în domeniul calităţii serviciilor sociale şi le pune la dispoziţia factorilor interesaţi, contribuind astfel la elaborarea unor planuri de acţiune pe diverse domenii(ex: diversificarea serviciilor sociale în funcție de nevoile identificate, diversificarea tipurilor de intervenţii în vederea atingerii rezultatelor scontate, planificarea instruirii interne a personalului din cadrul serviciilor sociale/centrelor, în funcţie de nevoile reale de instruire raportate la specificul activității desfăşurate).
 19. Gestionează evidenţa activităţilor de supervizareinternă a personalului din cadrul centrelor/serviciilor sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 3;
 20. Elaborează şi gestionează documentele necesare organizării ŞedințelorComisiei de Monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, și a punerii în aplicare de către compartimente a solicitărilor/dispoziţiilor Comisiei de monitorizare;
 21. Întocmește diverse situaţiipe domeniul control intern managerial, pe care le supune dezbaterii în cadrul şedinţelor Comisiei de monitorizare/ le comunică instituţiilor interesate (ex. Primăria sector 3);
 22. Centralizează obiectivele generale/specifice, tabelele OALI,elaborează Situaţia activităţilor procedurale la nivelul D.G.A.S.P.C. sector 3; actualizează situaţia codurilor alocate compartimentelor din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 3; alocă codurile procedurilor de sistem elaborate la nivelul D.G.A.S.P.C. sector 3;
 23. Verifică Procedurile de Sistem şi Procedurile Operaţionale elaborate de compartimentele din cadrul D.G.A.S.P.C., sector 3,din punct de vedere al respectării machetei privind elaborarea PS/PO aprobate la nivelul D.G.A.S.P.C., sector 3;
 24. Inițiază procesul de revizuire a procedurilor,transmițând anual către toate structurile din subordinea D.G.A.S.P.C. sector 3 note interne cu privire la necesitatea confirmării explicite a lipsei de modificări sau a schimbărilor ce trebuie operate asupra procedurilor;
 25. Elaboreazăşi gestionează documentele specifice Managementului Riscului, la nivelul DGASPC sector 3;
 26. Gestionează activitățile specifice activității privind raportarea Situaţiei privind Controlul intern managerial al D.G.A.S.P.C. sector 3;
 27. Gestionează activitațile specifice privind elaborarea,aprobarea și monitorizarea implementării Programului de Dezvoltare a Sistemului de Control intern managerial al D.G.A.S.P.C. sector 3;
 28. Elaboreazăsi transmite către Primăria sector 3, în vederea raportării anuale a implementării SCIM la nivelul D.G.A.S.P.C. sector 3, documentaţia specifică domeniului control intern managerial;
 29. Planifică și implementează activităţi specifice privind elaborarea şi gestionarea documentelor de management necesare dezvoltării, evaluării şi raportării implementării Sistemului de Control intern managerial în cadrul SMCSSCC;

Atribuții specifice Compartimentului – Corp Control

 1. Elaborează tematica de control și propune spre aprobare Planul anual al controalelor tematice sau inopinate, după caz;
 2. Efectuează misiuni de control, la solicitarea Directorului General/Directorului Adjunct/Executiv, în afara celor aprobate prin Planul anual de controlși întocmește rapoarte de control/procese verbale de control pe care le transmite conducerii DGASPC sector 3 și conducerii serviciilor  controlate, în care face recomandări sau propune măsuri și termene în vederea remedierii celor constatate;
 3. Participă la misiuni de control/verificare în cadrul echipelor multidisciplinare, la solicitarea conducerii DGASPC sector 3, pentru verificarea activității/calității serviciilor furnizate de structurile subordonate DGASPC sector 3/obligațiilor contractuale asumate de furnizorii privați de la care instituția a contractat servicii sociale;
 4. Verifică respectarea prevederilor legale în furnizarea serviciilor sociale, respectarea normelor de igienă în zonele de depozitare a hranei şi în zonele de locuit, respectarea meniurilor aprobate, a cantităţii şi calităţii hranei, respectarea prevederilor regulamentului intern și a codului etic, etc.în cadrul serviciilor rezidențiale și de zi din subordinea DGASPC sector 3;
 5. Monitorizează implementarea măsurilor din procesele verbale de control,proprii şi termenele acordate, cu scopul de a corecta neconformităţile identificate, a îmbunătăţi şi eficientiza activitatea;
 6. Propune Directorului General, după caz, sesizarea Comisiei de disciplină în legătură cu angajaţii asupra cărora există suspiciuni că au săvârşit abateri disciplinare;
 7. Întocmește analize și sinteze cu privire la principalele aspecte rezultate în urma activității de control, pe care le prezintă conducerii instituției, la solicitarea acesteia.

Coordonate de contact:
Șef Serviciu: Emilia Sandu
Adresa: Strada Parfumului, nr. 2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro