Biroul Monitorizare, Analiză Statistică este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Direcției Proiecte și Comunicare, este condus de un șef birou și are următoarele atribuţii:

 • Colectează şi centralizează datele statistice privind activitatea de asistență socială desfăşurată în cadrul serviciilor rezidențiale, serviciilor de prevenire, serviciilor de recuperare și serviciilor de specialitate aflate în subordinea instituţiei;
 • Gestionează și actualizează lunar bazele de date existente la nivelul serviciului: baza de date pentru copiii și persoanele adulte, beneficiari ai serviciilor de prevenire și recuperare; baza de date pentru copiii din serviciile rezidențiale, beneficiari de alocație de stat; baza de date pentru copiii din serviciile rezidențiale; baza de date pentru copiii aflați la familiile de plasament; baza de date pentru copiii aflați la asistenții maternali profesioniști; baza de date pentru copiii aflați în serviciile rezidențiale ale ONG-urilor din sectorul 3, care activează în domeniul protecției copilului; baza de date pentru persoanele adulte și persoanele vârstnice aflate în serviciile rezidențiale;
 • Elaborează și transmite lunar/trimestrial/semestrial/anual fișe de monitorizare, formulare și rapoarte statistice către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Agenția pentru Plăti și Inspecție Socială a Municipiului București, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti, Prefectura Municipiului Bucureşti, Agenţia pentru Egalitate de Şanse pentru Femei şi Bărbaţi, Direcția Evidența Persoanelor Sector 3, Primăria Sectorului 3, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, etc.;
 • Elaborează și transmite rapoarte statistice, materiale de sinteză, informări, analize statistice, atât la solicitarea conducerii instituției, cât și la solicitarea autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale cu atribuții în domeniul asistenței sociale;
 • Elaborează și transmite lunar către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti (CASMB), în format electronic, situaţia (nominală) cu intrările și ieșirile din serviciile rezidențiale destinate protecției copiilor și persoanelor vârstnice;
 • Elaborează Raportul Anual de activitate al D.G.A.S.P.C. Sector 3, îl supune aprobării conducerii instituţiei și avizării Colegiului Director;
 • Efectuează demersurile necesare deschiderii, dar și actualizării conturilor pentru plata alocațiilor de stat pentru copiii din serviciile rezidențiale ale D.G.A.S.P.C. Sector 3/ONG-uri și informează Banca – cu care a fost încheiată convenție de colaborare – cu privire la toate modificările intervenite în situația copiilor;
 • Efectuează demersurile necesare pentru deschiderea de subconturi la conturile curente și emiterea de carduri de debit atașate acestor subconturi, pentru copiii din serviciile rezidențiale ale D.G.A.S.P.C. Sector 3 si ONG-uri, titulari ai conturilor deschise la Banca Transilvania pentru plata altor drepturi (salariu, burse, indemnizații de efort, etc.);
 • Efectuează demersurile necesare pentru depunerea dosarelor copiilor din serviciile rezidențiale ale D.G.A.S.P.C. Sector 3 si ONG-uri pentru plata alocațiilor de stat de către Agenția de Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București și informează Agenția cu privire la toate modificările intervenite în situația copiilor;
 • Verifică în baza de date a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 3 situația fiscală a persoanelor care solicită acordarea de beneficii sociale, sub aspectul achitării obligațiilor de plată la bugetul local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale și în baza Metodologiei de acordare a unor beneficii sociale, elaborată de D.G.A.S.P.C. Sector 3 și aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local Sector 3;
 • Verifică în baza de date a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 3 beneficiarii de servicii sociale: persoane vârstnice și persoane adulte instituționalizate, părinții copiilor din sistemul de protecție specială, dacă figurează în evidențele fiscale cu bunuri mobile și imobile;
 • Operează în modulul „Administrare” și în modulul „Circulație” din aplicația „Circuitul Intern al Documentelor (CID) – sistem informatic integrat pentru managementul circulației documentelor” – implementată la nivelul instituției;

Coordonate de contact:
Șef birou: Gina Baciu
Adresa: Str. Parfumului, nr. 2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100, int.110
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro