Serviciul Secretariat Comisii este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, care se subordonează Directorului Direcției Juridice și este condus de un șef serviciu.

Serviciul asigură lucrările de secretariat ale Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3 și ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 3, în acest sens îndeplinește următoarele atribuții:

 1. Realizează programarea și organizarea ședințelor, asigură convocarea membrilor și invitarea persoanelor conform prevederilor legale;
 2. Întocmește ordinile de zi după primirea și verificarea  dosarelor sociale și/sau medicale ale beneficiarilor;
 3. Participă la desfășurarea ședințelor și, prin secretarii desemnați, asigură consemnarea dezbaterilor și audierilor persoanelor în registrul de procese-verbale;
 4. Înregistrează  hotărârile, certificatele de încadrare în grad de handicap și  celelalte documente emise de către comisii în registrele speciale;
 5. Asigură conformitatea actelor emise de către comisii cu deciziile consemnate în  procesele-verbale de ședințe;
 6. Asigură redactarea, tipărirea, semnarea și comunicarea hotărârilor, certificatelor de încadrare în grad de handicap, precum și a celorlalte documente emise de către cele două comisii, în termenele legale;
 7. Colaborează cu toate serviciile sociale și centrele din cadrul instituției ale căror activități depind de actele administrative emise de către cele două comisii;
 8. Colaborează cu celelalte Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului locale/județene, cu alte instituții publice și O.N.G.-uri în vederea îndeplinirii atribuțiilor;
 9. Ține evidențe specifice: registre hotărâri, registre convocări, registre certificate încadrare în grad de handicap, corespondență, registre procese-verbale  ale ședințelor, note interne, dosare ședințe, procese-verbale predare-primire dosare/documente/certificate, registre intrări-ieșiri, orice alte documente emise de către comisii;
 10. Gestionează registrul de contestaţii formulate împotriva certificatelor de încadrare în grad de handicap emise de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 3, competența de soluționare revenind Comsiei Superioare;
 11. Gestionează registrul de plângeri prealabile/contestaţii formulate conform Legii contenciosului admnistrativ nr. 554/2004, împotriva certificatelor de încadrare în grad de handicap emise de către Comisia pentru Protecția Copilului Sector 3;
 12. Gestionează și comunică deciziileComisiei Superioare emise după soluționarea contestațiilor depuse împotriva certificatelor de încadrare în grad de handicap adulți;
 13. Gestionează, redactează și comunică răspunsurile Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3la plângerile prealabile depuse împotriva certificatelor de încadrare în grad de handicap;
 14. Asigură punerea în aplicare de către comisii a sentințelor civile emise de către instanțele judecătorești, definitive și irevocabile, care stabilesc obligații în sarcina acestora;
 15. Comunică Serviciului de Evidență și Plată Prestații Sociale și Biroului Resurse Umane Asistenti Persoanali  certificatele de încadrare în grad de handicap – copii și adulți – în vederea asigurării plății prestațiilor sociale, din oficiu/la cerere, conform prevederilor legale.

Coordonate de contact:
Șef serviciu: Maria Mădularu
Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, Sector 3, Clădirea Nouă, etaj 1
Telefon: 0372.126.100, interior #142
Fax: 0372.126.101
E-mail: comisii@dgaspc3.ro ;

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

LUNI – JOI: 09.00-13.00.