Serviciul Secretariat Comisii este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General Adjunct Protecție Socială și este condus de un șef serviciu.

Atribuții:

 • Pregătește materialele, proiectul ordinii de zi și documentația necesară desfășurării în bune condiții a ședințelor Comisiilor;
 • Asigură secretariatul Comisiei pe parcursul desfășurării ședințelor; asigură convocarea membrilor Comisiei la ședință, în condițiile Regulamentului de organizare și funcționare a acestui organ de specialitate; convoacă pesoanele chemate în fața Comisiilor pentru soluționarea cauzelor, în forma și termenul prevazut de lege și ține registrul special de evidență a convocărilor; efectuează prezența; consemnează în registrul special de procese-verbale dezbaterile care au loc în ședințele și hotărârile adoptate, precum și modul în care au fost adoptate;
 • Înregistrează cererile adresate de către copii în legatură cu procedurile în fața Comisiei și aduce la cunoștință acestora modul în care aceste cereri au fost rezolvate;
 • Redactează hotărârile, certificatele de expertiză/ orientare școlară și profesională în baza procesului-verbal al sedinței și al celor dispuse în urma dezbaterilor de către Comisie;
 • Ține evidența corespondenței cu factorii guvernamentali sau instituționali, inclusiv cu organizații neguvernamentale, legate de măsurile ce trebuie dispuse de Comisie sau în aplicarea hotărârilor emise de către aceasta, în legatură cu protecția drepturilor copilului;
 • Întocmește și transmite lunar Direcției Generale de Muncă, Solidaritate Socială și Familie, situația cu privire la măsurile de protecție față de copii;
 • Asigură informarea membrilor Comisiilor cu privire la cadrul organizatoric și legal de desfășurare a activitații acestora;
 • Propune Comisiei spre deliberare și adoptare de hotărâri asupra problemelor specifice sectorului 3 cu privire la activitatea de protecție a drepturilor copilului și a persoanelor cu handicap;
 • Organizează, ține și conduce evidența și arhiva documentelor și lucrărilor Comisiei în condițiile prevăzute de lege;
 • Colaborează și corespondează cu alte Direcții, Comisii pentru Protecția Copilului și alte instituții în vederea desfășurării activitații Comisiei în cele mai bune condiții;
 • Secretariatul înregistrează în registrul propriu de evidenţă dosarele persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de către serviciul de evaluare complexă și le introduce pe ordinea de zi a Comisiei.

 

Coordonate de contact:
Șef Serviciu: Maria Mădularu
Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918 nr.12-14, Sector 3, Clădirea Nouă, etaj 1
Telefon: 0372.126.100 int.#116
Fax: 0372.126.101
E-mail:office@dgaspc3.ro

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

LUNI – JOI :09.00-15.00

ELIBERARE CERTIFICATE:

JOI: 09.00-15.00