Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 funcţionează ca serviciu public specializat de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, înfiinţată prin H.C.L. nr. 58 din 31.08.2004 prin fuziunea a două servicii specializate, respectiv Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială ce funcţionau la nivelul Sectorului 3.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are ca obiect de activitate punerea în aplicare a politicii guvernamentale în domeniul protecţiei sociale şi a protecţiei copilului aflat în dificultate, la nivel local. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 realizează măsuri de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 identifică situaţiile deosebite care apar în activitatea de protecţie socială şi  de protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a măsurilor ce se impun pentru îmbunătăţirea acestei activităţi. 
Astfel, specialiştii instituţiei noastre, în colaborare cu alţi actori sociali în domeniu, fac tot posibilul pentru a-i ajută pe cei aflaţi în dificultate, acordându-le tuturor şanse egale, având că deziderat asigurarea unei vieţi decente.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 asigură asistență socială următoarelor categorii de persoane:

 • Persoane defavorizate, marginalizate;
 • Persoane vârstnice;
 • Persoane singure și familii aflate în dificultate;
 • Persoane adulte  și copii cu dizabilități;
 • Copii abuzați, maltratați, cu risc de abandon;
 • Copii abandonați.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 oferă servicii pentru:

Protecția copilului:

 • Măsuri de protecţie a copilului abuzat ;
 • Consiliere psihologică şi juridică;
 • Acordarea de prestaţii financiare excepţionale pentru copii ;
 • Sprijinirea şi orientarea şcolară şi profesională a copilului cu dizabilităţi;
 • Consolidarea abilităţilor şi cunoştinţelor părinţilor privind îngrijirea şi educarea copilului;
 • Măsuri de protecţie de tip alternativ  prin centre de zi pentru copii şcolari şi copiii străzii;
 • Servicii de recuperare neuro-psiho-motorie, atât pentru copiii din sistemul de protecţie cât şi pentru cei din familiile de pe raza sectorului 3;
 •  Măsuri de prevenire a abandonului şi a instituţionalizării;
 • Consilierea părinţilor privind depăşirea unor situaţii de dificultate care pun în pericol dezvoltarea copilului ;
 • Asistenţă maternală ;
 • Servicii de prevenire în vederea depăşirii situaţiilor de criză care ar putea conduce la separarea copilului de familia sa;
 • Măsuri de reintegrare în familia naturală sau în familii substitutive a copilului ocrotit în centrele de plasament;
 • Măsuri de protecţie de tip rezidenţial pentru copiii lipsiţi, temporar sau definitiv, de îngrijirea părinţilor săi;
 • Măsuri de prevenire a  abandonului şcolar prin cele 11 Centre de Zi din cadrul şcolilor gimnaziale;
 • Centre de plasament,  centre pentru copii cu nevoi speciale.

Protecția Persoanelor  Adulte și Persoanelor  Vârstnice:

 • Asistenţă şi sprijin persoanelor vârstnice, singure, aflate în situaţii dificile sau cu dizabilităţi;
 • Măsuri de prevenire şi combatere a marginalizării sociale şi discriminării etnice;
 • Acordarea de ajutoare sociale, complementare şi monoparentale pentru ieşirea din dificultate a celor aflaţi în situaţii critice;
 • Acordarea de prestaţii şi facilităţi persoanelor cu handicap ;
 • Acordarea de servicii social-medicale la domiciliu pentru persoanele vârstnice de pe raza sectorului 3;
 • Consilierea persoanelor cu handicap în vederea obţinerii tuturor drepturilor care li se cuvin în baza reglementărilor legale în vigoare ;
 • Acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu, asistenţă socială a persoanelor vârstnice prin intermediul îngrijitorilor angajaţi ai DGASPC Sector 3;
 • Măsuri de prevenție și de reinserție a persoanelor în mediul familial natural și în comunitate;
 • Măsuri de asistență socială pentru prevenirea și  combaterea situațiilor care implică risc crescut de marginalizare și excludere socială;
 • Servicii de recuperare, tratament, reintegrare socială a persoanelor cu dizabilităţi;
 • Acordarea prestaţiilor financiare sub formă de tichete sociale persoanelor vârstnice domiciliate în sectorul 3;
 •  Servicii de consiliere socială, juridică şi psihologică.