Centrul de Consiliere și Resurse este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General Adjunct Protecție Socială și este condus de un șef de centru.

Atribuții:

 • Asigură consiliere psihologică, individuală sau de grup, pentru următoarele tipuri de beneficiari:persoane aflate în dificultate, sănătoase din punct de vedere psihic, cu domiciliul pe raza sectorului 3; familii care prezintă  risc ridicat de separare a copiilor; familii în care există abuz fizic, emoțional și sexual.
 • Realizează consilierea și/sau evaluarea psihologică a copiilor și a tinerilor cu măsură de protecție din sistem, în absența unui psiholog sau în situația în care există o incompatibilitate psiholog-beneficiar în cadrul centrului rezidențial în care este instituționalizat copilul/tânărul.
 • Efectuează Evaluarea inițială a cazului care este activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare şi de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum şi a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode şi tehnici specifice profesiei de psiholog: metoda observației directe în interacțiune, metoda anchetei pe bază de interviu semistructurat, metoda biografică (anamneza), metoda studiului documentelor.
 • Elaborează Programul Personalizat de Consiliere, obiectivele propuse fiind rezultatul informațiilor prelucrate din Evaluarea inițială prin cunoaşterea şi înţelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul.
 • Participă în cadrul întâlnirilor multidisciplinare, la solicitarea managerilor de caz/ responsabililor de caz, pentru copiii aflaţi în evidenţa acestora.
 • Primeşte şi soluţionează în măsura competenţelor şi priorităţilor cererile de consiliere psihologică pentru familiile din comunitatea sectorului 3, care nu fac obiectul de activitate al altor servicii de specialitate.
 • Sesizează Conducerii Instituţiei, situaţiile care pun în pericol siguranţa beneficiarilor.
 • Sesisează Centrului de Intervenții în Regim de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale orice formă de abuz asupra beneficiarului.
 • Colaborează cu serviciile care au referit cazul în ceea ce privește situația beneficiarilor și transmite la cerere rapoarte de instrumentare a cazurilor.
 • La finalizarea serviciilor de consiliere psihologică,întocmește și transmite Raportul final de consiliere psihologică către serviciul care a referit cazul.
 • Aduce la cunoștința managerului de caz/responsabilului de caz orice modificare a condițiilorcontractuale și aspectele importante din situația beneficiarului care au relevanță pentru instrumentarea cazului.
 • Întocmeşte şi păstrează confidenţialitatea dosarului de consiliere psihologică a beneficiarilor aflaţi în atenţia serviciului.
 • Organizează grupuri de informare psihologică pentru referenţii din centrele rezidenţiale şi apartamentele familiale, precum şi cu alte tipuri de personal, privind deprinderile necesare gestionării problemelor și intervenției în cazul copiilor/ tinerilor cu măsură de protecție.
 • Elaborează un suport cadru şi asigură tematica întâlnirilor cu referenţii şi alte tipuri de personal din cadrul sistemului.
 • Elaborează şi promovează misiunea centrului în comunitate.
 • Asigură conduite psihologice profesionale în cadrul centrului.
 • Colaborează cu specialiştii din cadrul Direcţiei sau din alte instituţii în vederea soluţionării cazurilor şi identificării resurselor.
 • Propune de câte ori este necesar îmbunătăţirea activităţii în vederea respectării drepturilor beneficiarilor şi a creşterii calităţilor serviciilor oferite.
 • Întocmeşte statistici şi rapoarte privind activitatea centrului.
 • Întocmește și implementează metodologia de lucru beneficiind de îndrumare metodologică din partea Serviciului  Managementul Calității Serviciilor Sociale.

Coordonate de contact:
Șef centru: Simona Bulgaru
Tel: 0372.030.805 / int. 107
Fax: 0372.126.101
Adresa: str. Marin Pazon, nr. 2B, sector 3, București
E-mail: consiliere@dgaspc3.ro

Program de lucru cu publicul:
Luni, Marți, Miercuri, Joi : 08:00 – 16:30.

Vineri: 08:00 – 14:00