Serviciul Adopții este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General, este condus de un șef serviciu și are următoarele atribuţii:

 • Oferă persoanei/familiei care își exprimă intenția de a adopta, informații complete despre procedura de atestare și despre serviciile de sprijin existente;
 • Organizează întâlniri cu persoana/fanilia care dorește să adopte în vederea evaluării acesteia, conform unui calendar al vizitelor stabilit de comun acord;
 • Organizează întâlniri cu rude, vecini, colegi de serviciu ai persoanei/familiei care se află în perioada de evaluare în vederea obținerii atestatului;
 • Redactează evaluarea socială a persoanei/familiei care solicită atestarea în vederea adopției;
 • Observă și consemnează în urma interviului cu persoana/familia care dorește să adopte informații privind: motivația de a adopta, așteptările personale, viața în comunitate, situația financiară, starea de sănătate;
 • Oferă informații și asigură sprijinul necesar pentru părinții copiiilor pentru care finalitatea Planului Individualizat de Protecți este adopția, precum și pentru familia extinsă;
 • Instrumentează dosarul copilului pentru deschiderea procedurii de adopție internă;
 • Asigură consilierea în vederea exprimării consimțământului la adopție a părinților firești/tutorelui.
 • Asigură consilierea în vederea exprimării consimțământului la adopție a copilului care a împlinit vârsta de 10 ani;
 • Informează părinții copilului sau, după caz, reprezentantul legal al cărui consimțământ la adopție este cerut de lege asupra consecințelor și efectelor adopției, în special asupra încetării legăturilor de rudenie ale copilului;
 • Desfășoară activități de informare și promovare a adopției naționale;
 • Asigură servicii de sprijin, consiliere și asistență familiilor adoptatoare, copiilor adoptati și familiei biologice;
 • Actualizează Registrul Național de Adopții cu privire la adoptatorii/familiile adoptatoare atestate cât și cu privire la copiii pentru care s-a încuviințat deschiderea procedurii adopției interne;
 • Generează liste pentru copiii adoptabili aflați în evidența serviciului conform Legii 273/2004 privind procedura adopției republicată
 • Asigură determinarea compatibilității practice copil-familie potențial adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorințelor și opiniilor exprimate de acesta;
 • Întocmește raportul cu propunere de încredințare în vederea adopției a copilului la familie pe o perioadă de 90 de zile;
 • Instrumentează dosarul copilului pentru încredințarea în vederea adopției;
 • Întocmește rapoartele bilunare de la data pronunțării sentinței de încredințare;
 • Întocmește raportul final referitor la evoluția relațiilor dintre copil și adoptatori pe care îl comunică instanței competente în vederea soluționării cererii de încuviințare adopției;
 • Instrumentează dosarul copilului pentru încuviințarea adopției;
 • Asigură urmărirea și monitorizarea evoluției copilului și a relațiilor dintre acesta și părinții săi adoptivi pe întrega perioadă prevazută de lege;
 • Întocmește rapoartele postadopție și ține evidența acestora;
 • Realizează vizite la domiciliul fiecarui copil adoptat ori de cate ori există sesizări cu privire la apariția unor disfuncționalitați în familie sau posibile încălcări ale drepturilor copilului și întocmește rapoarte în acest sens;
 • Întocmește Raportul final la închiderea monitorizării postadopție și face mențiuni in RNA;
 • Furnizează și asigură accesul copilului și familiei la serviciul postadopție, în funcție de nevoile identificate;
 • Sprijină părinții adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligației de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta și gradul de maturitate ale copilului o permit;
 • Întocmește anchete sociale conform specificului serviciului la solicitarea altor instituții cât și la solicitarea instanței ;

Coordonate de contact:
Șef serviciu: Rodica Ritivoiu
Adresa: Str. Parfumului, nr. 2-4, Sector 3
Tel: 0372.126.100, int.115
Fax:0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro

Program de lucru cu publicul:
Luni – Joi:   09.00 – 15.00