Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 funcționează ca serviciu public specializat de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3.

Atribuții:

 • Directorul General al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 asigură conducerea excutivă a acesteia;
 • Directorul General reprezintă instituția în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoane fizice și juridice, precum și în justiție;
 • Propune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 organigrama, statul de funcţii, numărul de personal, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenta Socială și Protectia Copilului Sector 3 ;
 • Aprobă încadrarea, promovarea, sancţionarea, eliberarea din funcţii, transferul sau deplasările în afara localităţii sau în străinătate pentru personalul instituţiei;
 • Aprobă plata drepturilor salariale pentru personal şi programul de lucru al instituţiei;
 • Vizează strategia de dezvoltare instituţională;
 • Întocmeşte fişa postului pentru şefii direcțiilor subordonate direct, aprobă fişa postului pentru întreg personalul Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 ;
 • Desemnează persoanele care coordonează programe/proiecte aprobate de Consiliul Local sector 3 și stabilește indemnizația de conducere a coordonatorului;
 • Aprobă procedurile interne de lucru;
 • Aprobă introducerea sau eliminarea indicatorilor de performanță;
 • Aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • Exercită funcția de ordonator secundar de credit;
 • Aprobă Regulamentul Intern al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3 și îl aduce la cunoștință personalului angajat prin intermediul Serviciului Resurse Umane.
 • Coordonează Complexul Multifuncțional ”Tabita”;
 • Avizează organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare al Complexului Multifuncțional ”Tabita ”;
 • Aprobă Strategia de dezvoltare instituțională a Complexului Multifunctional ”Tabita ”;
 • Directorul General îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite în sarcina sa prin hotărârea Consiliului Local Sector 3;
 • În absenţa Directorului General, atribuţiile acestuia se exercită de către persoana împuternicită prin dispoziție de către Directorul General.

 

Coordonate de contact:
Director General: Mihaela Ungureanu
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.102
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro