Serviciul Evidenţă și Plată Prestaţii Sociale este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei de Protecție Socială, este condus de un șef serviciu și are următoarele atribuții:

 1. Primește situația centralizatoare împreună cu certificatele de încadrare în grad de handicap pentru persoanele adulte şi minorii pentru care s-a stabilit încadrarea în grad de handicap, prin Serviciul Secretariat Comisii, în vederea acordării din oficiu a prestațiilor sociale cuvenite;
 2. Întocmește și răspunde de legalitatea dosarului administrativ privind stabilirea dreptului la prestații sociale din oficiu pentru persoanele cu handicap;
 3. Întocmește dispozițiile de stabilire a dreptului / încetării / suspendării prestațiilor sociale și le înaintează spre avizare Serviciului Juridic și Evidență Imobiliară, pentru contrasemnare Directorului Executiv al Direcţiei de Protecție Socială și spre aprobare Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 3;
 4. Consiliază și primește solicitările persoanelor cu handicap sau a reprezentanților legali ai acestora privitor la acordarea facilităților de transport urban și interurban;
 5. Eliberează și gestionează în aplicația D-smart, abonamentele pentru transport urban, bilete de transport interurban, precum și decontarea abonamentelor lunare metrou pentru persoanelor cu handicap îndreptățite, însoțitorilor și asistenților personali, conform reglementarilor legale în vigoare;
 6. Primește solicitările persoanelor cu handicap în ceea ce privește modificărilesurvenite în datele de stare civilă (nume, domiciliu, reședință), schimbări ale modalității de încasare a drepturilor sau orice alte situații care ar influența acordarea în condiții legale a drepturilor;
 7. Primește documentația și colaborează cu Direcția Regională de Drumuri și Poduri, asigurând persoanelor cu handicap îndreptățite/ însoțitorilor/ reprezentanților legali, scutirea de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale – rovinieta, conform reglementarilor legale în vigoare;
 8. Primește documentația și eliberează persoanelor cu handicap îndreptățite, carduri – legitimație de parcare, conform reglementarilor legale învigoare;
 9. Informează persoanele cu handicap privitor la drepturile și facilitățile de care beneficiază conform încadrării în gradul de handicap;
 10. Întocmește și transmite lunar, la termenul stabilit cu Direcția Economică, borderourile de plată, recapitulațiile, centralizatoarele, ștatele de virament bancar a indemnizațiilor de însoțitor și a decontului de abonamente lunare metrou, drepturi achitate prin cont bancar sau mandat poștal și le înaintează în vederea plății efective a acestora;
 11. Emite lunar mandatele poștale și ordinele de plată aferente plății indemnizațiilor de însoțitor și a decontului de abonamente lunare metrou pentru persoanele cu handicap din evidență și răspunde de corectitudinea datelor;
 12. Procedează la transferurile dosarelor administrative către alte D.G.A.S.P.C. – uri, ca urmare a schimbării domiciliului/reședinței, conform legislației în vigoare;
 13. Întocmește formalitățile de arhivare pentru dosarele administrative privind plata drepturilor persoanelor cu handicap care au ieșit din evidență din diverse motive (expirare certificat, deces, transfer în alt sector/județ, instituționalizați în centre de stat, etc.) și face demersuri în vederea preluării arhivei din cadrul Serviciului;
 14. Eliberează la cerere persoanelor cu handicap sau reprezentanților legali ai acestora, adeverințe sau negații cu privire la drepturile și facilitățile de care beneficiază;
 15. Soluționează petițiile repartizate de către conducerea instituției, în limita competenței și în termenul legal al acestora;
 16. Colaborează cu Poșta Română în vederea acordării în condiții legale a drepturilor bănești pentru persoanele cu handicap din evidență, precum și a actualizării în baza de date a oficiilor poștale aferente sectorului 3;
 17. Colaborează cu Agenția de Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București în vederea punerii în aplicare a prevederilor  H.G.  nr. 1019/2018 privind procedura de acordare /suspendare /modificare/ încetare a plații prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap din evidență, precum și respectarea prevederilor stabilite în protocolul de colaborare încheiat cu APISMB;
 18. Colaborează cu Societatea de Transport București în vederea predării situațiilor contabile lunare, în format scris și electronic, a eliminării de la plată a abonamentelor sistate pentru persoanele cu handicap decedate și pentru asistenții personali care și-au încheiat raporturile de muncă, precum și a rezolvării altor situații, în condițiile legii;
 19. Colaborează cu Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date privind raportarea lunară a situațiilor care produc modificări în acordarea drepturilor cuvenite (schimbările de domiciliu sau reședință/ schimbări nume/ date deces) pentru persoanele cu handicap din evidență;
 20. Colaborează cu Casa de Pensii în vederea depistării persoanelor cu handicap grav beneficiare de indemnizațiede însoțitor și în baza altor prevederi legale, pentru prevenirea plăților duble;
 21. Colaborează cu Administrația Națională a Penitenciarelor pentru depistarea persoanelor cu handicap reținute, arestate sau private de libertate,  în vederea evitării plăților necuvenite;
 22. Colaborează cu Serviciul Autoritatea Tutelara din cadrul Primăriei Sectorului 3 în vederea clarificării situației persoanelor cu handicap cărora li s-a emis o sentință de punere sub interdicție, respectiv numire tutore, pentru stabilirea legala a titularului drepturilor;
 23. Colaborează cu Autoritatea Națională a Persoanelor cu Dizabilități privind centralizarea cererilor pentru eliberarea cardului european pentru dizabilitate care dă dreptul persoanelor cu handicap la acces gratuit la evenimente culturale, sportive și de petrecere a timpului liber, precum și eliberarea acestor carduri către persoanele îndreptățite;
 24. Colaborează cu Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București privind transmiterea lunara a bazei de date cu beneficiarii eligibili din evidență (adulți și minori) pentru acordarea stimulentului privind integrarea socială a persoanelor cu handicap.

Coordonate de contact:
Șef serviciu: Elena Roșu
Tel: 0372.126.100, interior 147, 0372.386.147
Fax: 0372.126.101
Adresa: Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 12 – 14, etaj 1, camera 10, sector 3
E-mail: sepps@dgaspc3.ro

Program de lucru cu publicul:
Luni: 09.00-18:00, începând cu data de 02.04.2024 programul de lucru cu publicul pentru ziua de luni va fi 09:00 – 16:00 .

Marți, miercuri, joi: 09:00 – 13:00