Serviciul Strategii, Proiecte și  Relații cu Societatea Civilă este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Direcției Proiecte și Comunicare, este condus de un șef serviciu și are următoarele atribuţii:

 • Coordoneaza procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3 și a planurilor operaţionale la nivelul organizaţiei. Acordă asistenţă tehnică şi coaching persoanelor responsabile cu elaborarea planurilor operaţionale;
 • Elaborează Strategia de Dezvoltare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3 și a planurilor de implementare, în concordanţă cu strategiile naționale și regionale, în colaborare cu toate celelate compartimente din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;
 • Menţine legătura permanentă cu serviciile din cadrul Direcţiei Generale pentru identificarea nevoilor, actualizarea obiectivelor şi măsurilor propuse în strategii şi planuri de măsuri;
 • Monitorizează implementarea strategiei;
 • Identifică programele de finanțare naţionale şi internaţionale în scopul stabilirii de parteneriate interinstituţionale şi accesării de fonduri/grant-uri prin proiecte eligibile pentru realizarea obiectivelor prioritare aprobate; prezinta programele/ sursele de finanţare celorlalte structuri ale instituției;
 • Elaborează în colaborare cu celelalte compartimente ale instituţiei cererile de finanţare conform surselor şi ghidurilor identificate, pe baza evaluării nevoilor existente la nivelul Sectorului 3.
 • Identifică organizaţiile neguvernamentale și alte persoane juridice şi colaborează cu acestea în vederea desfăşurării de activităţi în domeniul asistenţei sociale pentru derularea în parteneriat a proiectelor, schimb de experienţă, informare şi bune practici;
 • Analizează oportunităţile de implicare a D.G.A.S.P.C. Sector 3 în proiecte sociale în calitate de partener;
 • Centralizează şi ţine evidenţa tuturor proiectelor pe care D.G.A.S.P.C. le derulează;
 • Realizează, în colaborare cu celelalte compartimente ale instituţiei, materialele necesare promovării activităţii acesteia şi care prezintă interes pentru potenţialii parteneri în derularea unor proiecte în domeniul asistenţei sociale, protecţie a copilului, persoanelor vârstnice şi cu handicap;
 • Identifică și recrutează voluntari și gestionează activitatea acestora în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 3, în funcțiile de nevoile identificate la nivelul serviciilor sociale, respectand prevedereile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România;
 • Întocmește și actualizează baza de date privind persoanele care solicită să desfășoare activități de voluntariat sau persoanele care au desfășurat activități de voluntariat în vederea constituirii unei rețele de voluntariat la nivelul comunității sectorului 3;
 • Păstrează legătura cu instituțiile de învățământ superior de profil în vederea încheierii unor parteneriate privind stagiul de practică al studenților si colaborează cu compartimentele de specialitate în vederea reapartizării studenților la locurile de practică;

 

Coordonate de contact:

Șef serviciu: Lucian Risipitu
Adresa: Str. Parfumului, nr. 2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100, int.109
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro