Serviciul Achiziţii Publice şi Urmarire Contracte este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General, este condus de un șef serviciu.

  • Gestionează activitatea de achiziţii publice pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3;
  • Menţin legătura cu operatorii SEAP în vederea unei continue funcţionări a certificatului şi a semnăturii digitale;
  • Demarează proceduri de achiziţie publică la solicitare său conform calendarului, respectând legislaţia în vigoare;
  • Elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor suport în conformitate cu Legea 98/2016 şi Normele de aplicare ale acesteia;
  • Organizează evaluările de ofertă şi licitaţiile privind achiziţiile publice de lucrări, produse şi servicii;
  • Elaborează şi înaintează spre transmitere anunţul de participare/Invitaţii de participare/Anunţuri de participare simplificate precum şi anunţul către Ministerul Economiei şi Finanţelor privind verificarea procedurală, acolo unde este cazul;
  • Asigură cu maximă transparenţă circuitul informaţional privind solicitările de clarificări între participanţii la procedură şi autoritatea contractantă, precum şi între compartimentul intern specializat şi compartimentele tehnice de specialitate privind conţinutul caietului de sarcini;
  • Asigură derularea procedurii de atribuire începând cu manifestarea intenţiei de participare la procedură a operatorilor economici interesaţi, depunerea candidaturilor, primirea ofertelor şi deschiderea acestora, examinare-evaluare, stabilirea ofertei câştigătoare şi adjudecarea/anularea procedurii, după caz;
  • Înaintează spre aprobare conducătorului autorităţii contractante raportul de atribuire şi către Serviciul Juridic proiectul de contract, oferta declarată câştigătoare pentru întocmirea contractului/acordului cadru;
  • Participă la atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierii acordului-cadru prin notificarea rezultatului către participanţii la procedură, asigurarea transmiterii către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a punctului de vedere privind soluţionarea contestaţiilor primite, la solicitarea acestuia (unde este cazul) întocmeşte şi transmite spre publicare anunţul de atribuire;

 

Coordonate de contact:
Șef serviciu: Ștefan Elina
Adresa: Str. Parfumului, nr. 2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro

Documente Utile