Beneficiile sociale sub forma ajutoarelor sociale se acordă conform prevederilor HCL S3 nr. 80/2021 privind modificarea Metodologiei de acordare a beneficiilor sociale, aprobată prin HCL S3 nr. 336/15.12.2016. Acestea se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local.

Ajutoare de urgență

Ajutoarele de urgență se acordă persoanelor sau familiilor aflate în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, care au un venit net lunar/membru de familie mai mic decât valoarea salariului minim brut pe țară.

Acte necesare la întocmirea dosarului de solicitare a ajutorului de urgență:

 • Cererea persoanei singure, respectiv cererea reprezentantului familiei – se depune în maxim 30 zile de la producerea evenimentului;
 • Acte de identitate ale persoanei singure/membrilor familiei;
 • Acte care dovedesc situația materială a persoanei/ familiei;
 • Acte care dovedesc situația locativă a persoanei/familiei;
 • Documente justificative care atestă starea de necesitate sau situația deosebită în care se află familia/persoana singură;
 • Ancheta socială;
 • Proces-verbal încheiat de autoritatea competentăsă constate starea de fapt a producerii calamităţii, incendiului sau accidentului;
 • Declaraţia notarială a solicitantului prin care declară că locuinţa nu este asigurată şi nici nu a primit alte ajutoare;
 • Justificarea stării de necesitate; în cazul locuinţelor afectate de calamităţi/incendii, ajutorul se va acorda numai dacă solicitantul nu are altă locuinţă în proprietate sau bunuri mobile și imobile a căror valoare impozabilă depășește suma 30.000 euro.Excepţie situaţia în care solicitantul are două proprietăţi, ambele afectate de calamitate/incendiu, se va acorda ajutorul de urgenţă pentru locuinţa afectată cel mai grav.
 • Actul de proprietate al locuinţei;
 • Orice alte acte necesare soluţionării cazului, solicitate de asistentul social;
 • Ajutorul se acordă în baza procesului verbal de la pompieri şi a constatărilor anchetei sociale.
 • Fotografii de la locul incendiului.

Ajutorul acordat este în cuantum de până la 10.000 lei și în funcție de constatările anchetei sociale, după caz, se poate acorda plata chiriei în cuantum care nu poate depăși valoarea de 2xISR lei/lună, pentru o perioadă cuprinsă între 1-6 luni.

Ajutoare sociale comunitare

Ajutoarele sociale comunitare se acordă persoanelor singure sau familiilor care, în raport cu afecţiunile ce necesită îngrijire specială, capacitatea de a se gospodări și de a îndeplini cerințele firești ale vieții cotidiene, condițiile de locuit, precum și veniturile efective sau potențiale, se află într-o situaţie de dificultate temporară, fiind în imposibilitatea de a-şi satisface nevoile curente ale vieţii.

Nu pot beneficia de ajutoare sociale comunitare familiile beneficiare de prestaţii financiare excepţionale.

Pot beneficia de ajutoare sociale comunitare persoanele ai căror copii de vârsta şcolară frecventează o formă de învăţământ prevăzută de lege.

Pot beneficia de acest tip de ajutor persoanele care au un venit net lunar/membru de familie mai mic decât 750 lei/membru de familie. Condiţia menţionată nu se aplică în cazul ajutoarelor acordate pentru procurarea de proteze, alte accesorii medicale  pentru care Casa de Asigurări de Sănătate nu asigură în totalitate sau asigură parţial suma necesară procurării acestora.

Ajutorul social comunitar poate fi acordat persoanelor fără loc de muncă, dar care au capacitate de muncă, numai în condiţiile în care acestea sunt luate în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţelor de Muncă şi nu au refuzat un loc de muncă; în situaţia în care din aceeaşi familie fac parte mai mulţi adulţi, fiecare dintre aceştia trebuie să îndeplinească această condiţie. Persoanele apte de muncă, dar fără loc de muncă sunt condiţionate de prestarea unui număr de ore de muncă în folosul comunităţii calculat în raport cu valoarea ajutorului primit, conform modalităţii de calcul potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. Munca va fi prestată după primirea ajutorului social comunitar. În situaţia în care beneficiarul nu va efectua orele de muncă în folosul comunităţii, se va iniţia procedura de recuperare a valorii acestuia.

Ajutorul social comunitar se acordă o singură dată pe an.

Categorii de beneficiari ai ajutorului social comunitar

 1. Persoane vârstnice care se află într-o situaţie de dificultate temporară;
 2. Persoane singure/familii ai căror membri sunt încadraţi în gradul I/II de handicap sau cu boli severe, care se află într-o situaţie de dificultate temporară;
 3. Persoane singure/familii cu unul sau mai mulţi copii în întreţinere care se află într-o situaţie de dificultate temporară;
 4. Persoane/familii beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

 Ajutorul social comunitar acordat categoriilor de beneficiari descrise la punctele 1-4 poate consta în:

 • acordarea de  tichete sociale pentru achiziţionarea de alimente în valoare de 0,8xISR  lei;
 • acordarea de tichete sociale pentru achiziţionarea de medicamente în valoare de 0,6xISR lei;
 • decontarea cheltuielilor legate de proteze, medicamente, alte accesorii medicale pentru cazurile în care Casade Asigurări de Sănătate nu asigură în totalitate suma necesară procurării acestora, D.G.A.S.P.C. va acoperi o parte din diferență, dar nu mai mult de 10xISR, în baza documentelor și recomandărilor medicale, a anchetei sociale și a venitului per membru de familie de maxim 4xISR.

Ajutoare sociale comunitare acordate persoanelor/familiilor aflate în dificultate în vederea decontării parţiale/totale a restanțelor la furnizorii de servicii publice de strictă necesitate

Pentru a beneficia de decontarea parţială a restanțelor la furnizorii de servicii publice de strictă necesitate (energie electrică, apă, gaze naturale, termoficare), restanțele nu se pot întinde pe o perioadă mai mare de 1 an. Prin decontare parţială se înţelege o decontare de maxim 70% din cuantumul acestora.

În situaţii excepţionale, decontarea restanțelor va fi de 100%, respectiv în cazul persoanelor grav bolnave şi care au venituri reduse. Ajutorul pentru decontarea restanțelor la furnizorii de servicii publice de strictă necesitate va fi acordat o singură dată.

Beneficiarul acestui tip de ajutor poate fi doar proprietarul locuinţei, iar ajutorul se va acorda numai dacă solicitantul nu are şi altă locuinţă în proprietate.

Ajutorul social comunitar poate fi acordat persoanelor fără loc de muncă, dar care au capacitate de muncă, numai în condiţiile în care acestea sunt luate în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţelor de Muncă şi nu au refuzat un loc de muncă; în situaţia în care din aceeaşi familie fac parte mai mulţi adulţi, fiecare dintre aceştia trebuie să îndeplinească această condiţie. Persoanele apte de muncă, dar fără loc de muncă sunt condiţionate de prestarea unui număr de ore de muncă în folosul comunităţii calculat în raport cu valoarea ajutorului primit, conform Legii nr. 416/2001. Munca va fi prestată după primirea ajutorului social comunitar. În situaţia în care beneficiarul nu va efectua orele de muncă în folosul comunităţii, se va iniţia procedura de recuperare a valorii acestuia.

Pot beneficia de acest tip de ajutor persoanele care au un venit net lunar/membru de familie mai mic de 750 lei.

Ajutoare sociale comunitare acordate în vederea reintegrării sociale, persoanelor sau familiilor beneficiare ale serviciilor oferite de centrele din subordinea DGASPC S3 . Pot beneficia de acest tip de ajutoare şi beneficiari ai serviciilor sociale ale furnizorilor publici și privați, acreditaţi în condiţiile legii, beneficiari cu domiciliul stabil în sectorul 3, care ies din sistemul de protecţie, în baza documentelor doveditoare.

Ajutorul social comunitar poate consta în suportarea costurilor legate de închirierea unei locuinţe pentru o perioadă de 1-12 luni, cu posibilitatea prelungirii până la 24 luni, în vederea susținerii reintegrării sociale a beneficiarilor.

Valoarea ajutorului pentru plata chiriei nu poate depăşi suma de 2xISR de lei/lună şi va fi plătită direct locatorului, anticipat sau fracţionat, în baza contractului de închiriere încheiat între acesta şi titularul ajutorului social comunitar.

Acest ajutor se acordă numai în baza planului de servicii aprobat pentru fiecare categorie de beneficiari, în măsura în care acesta prevede necesitatea acestei prestaţii ca formă de susţinere pentru reintegrarea socială a persoanei/familiei. Ajutorul pentru plata chiriei se acordă o singură dată.

Poate beneficia de ajutorul social comunitar astfel acordat, numai persoana beneficiară a serviciilor mai sus menţionate şi care face dovada că realizează legal venituri, depăşind astfel starea de dependenţă. În situaţia în care din aceeaşi familie fac parte mai mulţi adulţi, care au capacitate de muncă, fiecare dintre aceştia trebuie să îndeplinească această condiţie sau să facă dovadă că sunt luate în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţelor de Muncă şi nu au refuzat un loc de muncă. Persoanele apte de muncă, dar fără loc de muncă sunt condiţionate de prestarea unui număr de ore de muncă în folosul comunităţii calculat în raport cu valoarea ajutorului primit, conform Legii nr. 416/2001. Munca va fi prestată după primirea ajutorului social comunitar. În situaţia în care beneficiarul nu va efectua orele de muncă în folosul comunităţii, se va iniţia procedura de recuperare a valorii acestuia.

În situaţia în care în urma verificărilor în teren de către asistenţii sociali se constată că beneficiarul ajutorului pentru chirie nu mai locuieşte la adresa menţionată în contract, iar proprietarul a încasat necuvenit suma pentru chirie, DGASPC va iniţia demersurile de recuperare a sumei.

Ajutoare sociale comunitare acordate persoanelor sau familiilor evacuate

Beneficiarii acestui ajutor sunt persoanele/familiile evacuate din case naţionalizate, care au venituri reduse şi care au depus cerere pentru acordarea ajutorului social în termen de maxim 30 zile de la data evacuării. Pot solicita ajutorul social doar persoanele cu domiciliul stabil pe raza sectorului 3, care pot face dovada evacuării din imobilul naţionalizat.

Ajutorul social comunitar poate consta în suportarea costurilor legate de închirierea unei locuinţe pentru o perioadă de 1-12 luni, în vederea depăşirii situaţiei de criză .

Valoarea ajutorului pentru plata chiriei nu poate depăşi suma de 2xISR de lei/lună şi va fi plătită direct locatorului, anticipat sau fracţionat, în baza contractului de închiriere încheiat între acesta şi titularul ajutorului social comunitar. Ajutorul se acordă o singură dată.

Poate beneficia de ajutorul social comunitar astfel acordat, numai persoana/familia care nu are o locuinţă proprie şi face dovada că realizează venituri, depăşind astfel starea de dependenţă. În situaţia în care din aceeaşi familie fac parte mai mulţi adulţi, care au capacitate de muncă, fiecare dintre aceştia trebuie să îndeplinească această condiţie sau să facă dovadă că sunt luate în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţelor de Muncă şi nu au refuzat un loc de muncă. Persoanele apte de muncă, dar fără loc de muncă sunt condiţionate de prestarea unui număr de ore de muncă în folosul comunităţii calculat în raport cu valoarea ajutorului primit, conform Legii nr. 416/2001. Munca va fi prestată după primirea ajutorului social comunitar. În situaţia în care beneficiarul nu va efectua orele de muncă în folosul comunităţii, se va iniţia procedura de recuperare a valorii acestuia.

 

Plata beneficiilor sociale se efectuează prin casieria instituției.

 

Unde se depun dosarele :

Adresa : B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, etaj 2, cam. 20;

E-mail: office@dgaspc3.ro ;

Programul de lucru cu publicul : Luni-joi, orele 9:00-15:00.

Documente Utile