Ajutoarele sociale comunitare și de urgență se acordă o singură dată pe an, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 336/ 15.12.2016.

      a) Cine poate beneficia?
Persoanele singure sau familiile aflate în situaţie de criză, dar şi cele aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor sau accidentelor, care au domiciliul stabilit legal pe raza sectorului 3 precum şi  persoanelor/familiilor al căror venit efectiv este mai mic decât valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) prevăzut de Legea nr. 292/2011 (500 lei).

Ajutorul social comunitar se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local.

Ajutorul social comunitar poate fi acordat persoanelor fără loc de muncă, dar care au capacitate de muncă, numai în condițiile în care acestea sunt luate in evidența Agenției pentru Ocuparea Forțelor de Muncă și nu au refuzat un loc de muncă. În situația în care din aceeași familie fac parte mai mulți adulți, fiecare dintre aceștia trebuie să îndeplinească această condiție. Persoanele apte de muncă, dar fără loc de muncă, trebuie să presteze un numar de ore de muncă în folosul comunității calculate în raport cu valoarea ajutorului primit, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, excepție fac beneficiarii care solicită decontarea cheltuielilor legate de proteze, medicamente, alte accesorii medicale și intervenții chirurgicale și beneficiarii de ajutoare de urgență acordate persoanelor și familiilor aflate în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor sau accidentelor. Munca va fi prestată după primirea ajutorului social comunitar.

Beneficiarii de tichete sociale pentru alimente vor presta un numar de 54 ore de muncă în folosul comunității și 40 de ore beneficiarii de tichete sociale pentru medicamente.

În situația în care nu se efectuează aceste ore de muncă în folosul comunității, se va iniția procedura de recuperare a valorii primite.

    b) De ce poate beneficia:

 • Decontarea cheltuielilor legate de proteze, medicamente, alte accesorii medicale şi intervenţii chirurgicale;
  – pentru cazurile în care Casă de Asigurări nu asigură în totalitate suma necesară procurării acestora, D.G.A.S.P.C.va acoperi diferenţa.
  – pentru cazurile în care Casă de Asigurări nu suportă nicio cotă parte din costul cestora, suma necesară va fi acoperită integral sau parţial prin ajutor financiar;
 • Acordarea de tichete sociale pentru achiziţionarea de alimente în valoare de 400 lei.
 • Acordarea de tichete sociale pentru achiziţionarea de medicamente în valoare de 300 lei;
 • Ajutoare sociale comunitare acordate persoanelor/familiilor aflate în dificultate în vederea decontării parţiale/totale a restanţelor la furnizorii de servicii publice de strictă necesitate ( restanţele nu se pot întinde pe o perioadă mai mare de 1 an, prin decontare parţială se înţelege o decontare de maxim 70% din cuantumul restanţelor, decontarea restanţelor va fi de 100% pentru situaţii excepţionale, respectiv în cazul persoanelor grav bolnave şi care au venituri reduse);
 • Ajutoare sociale comunitare pentru plata chiriei acordate în vederea reintegrării sociale, persoanelor sau familiilor beneficiare ale serviciilor oferite de centrele din subordinea DGASPC sector 3 ( centre pentru persoane cu dizabilităţi, centre pentru persoane vârstnice, centre pentru persoane fără adăpost, centre/apartamente pentru tinerii din sistemul de protecţie a copilului) pe o perioadă de 1-24 luni, valoarea ajutorului pentru plata chiriei nu poate depăşi suma de 1000 lei/lună şi va fi plătită direct locatorului, anticipat sau fracţionat, în baza contractului de închiriere;
 • Ajutoare sociale comunitare care constau în suportarea costurilor legate de închirierea unei locuinţe pentru o perioadă de 1-24 luni, în vederea depăşirii situaţiei de criză, acordate persoanelor sau familiilor evacuate din case naţionalizate, care au venituri reduse şi care au depus cerere pentru acordarea ajutorului social comunitar în termen de maxim 90 zile de la data evacuării, au domiciliul stabil pe raza sectorului 3 şi pot face dovada evacuării din imobilul naţionalizat;
 • Ajutoare de urgenţă acordate persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor sau accidentelor, se pot acorda celor care au domiciliul pe raza sectorului 3, o singură dată pe an, persoanelor sau familiilor cu un venit net lunar/membru de familie mai mic decât de patru ori valoarea indicatorului social de referinţă.

   c)  Acte necesare:  

 • Acte de identitate ale persoanei/membrilor de familie;
 • Certificate de naştere pentru copii;
 • Certificat de căsătorie/Hotărâre judecătorească definitivă de divorţ/Certificat de deces soţ/soţie;
 • Hotărâre definitivă de încredinţare a minorilor şi/sau stabilire pensie alimentară;
 • Hotărâre de încuviinţare a adopţiei/încredinţare/plasament familial;
 • Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;
 • Adeverinţa de salariu din care să reiasă venitul net obţinut în luna anterioară şi dacă beneficiază de tichete de masă (nr. şi valoarea acestora);
 • Talon de pensie/şomaj;
 • Talon orice tip de îndemnizaţie;
 • Talon alocaţie de stat;
 • Adeverinţa de elev din care să reiasă dacă elevul beneficiază de bursă socială/bani de liceu;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap;
 • Decizia de pensionare;
 • Declaraţie pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri;
 • Adeverinţa eliberată de OFM pentru persoanele care nu realizează venituri, din care să reiasă că sunt luate în evidenţă că persoana aflată  în căutarea unui loc de muncă şi nu au refuzat în mod nejustificat un loc de muncă;
 • Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Financiară pentru persoanele peste 18 ani;
 • Certificat fiscal eliberat de Direcţia Impozite şi Taxe Locale pentru persoanele peste 18 ani;
 • Acte medicale/reţete medicale recente;
 • Dovada plăţii întreţinerii;
 • Adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie cu mentiunea apt de munca/Decizia asupra capacitatii de munca pentru persoanele inapte de munca eliberata de Comisia de Expertiza a Capacitatii de Munca.

În cazul ajutoarelor de urgenţă acordate pentru situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor sau accidentelor dosarul va fi completat şi cu următoarele acte :

 • proces verbal încheiat de autoritatea competenţa să constate starea de fapt a producerii calamităţii, incendiului sau accidentului;
 • declaraţia notarială a solicitantului prin care declară că locuinţa nu este asigurată şi nici nu a primit alte ajutoare;
 • justificarea stării de necesitate ( să nu deţină o altă locuinţă în proprietate );
 • expertiza tehnică efectuată de un expert autorizat care să constate cuantumul pagubei suferite de o locuinţă;
 • actul de proprietate al locuinţei;
 • orice alte acte necesare soluționării cazului.

Plata ajutorului de urgenţă se efectuează prin casieria instituţiei.

 d) Unde se depun dosarele:

 • Adresa: Bdul. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, etaj 2, camera 19
 • E-mail: office@dgaspc3.ro
 • Program de lucru cu publicul: Luni – Joi: 09:00 – 15:00

Documente Utile