Biroul de Securitate, Sănătate în Muncă şi Situaţii de Urgenţă este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Direcției Resurse Umane și este condus de un șef birou.

 • Asigură obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Asigură identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pe locuri de muncă/posturi de lucru;
 • Informează fiecare persoană, anterior angajării, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă precum şi asupra măsurilor de prevenire şi protecţie;
 • Elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie;
 • Asigură elaborarea instrucţiunilor proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale instituţiei, precum şi ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru;
 • Propune atribuţiile şi răspunderile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în anexa la fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • Elaborează programul de instruire – testare şi tematica pentru toate fazele de instruire, asigură informarea şi instruirea lucrătorilor, precum şi verifică însuşirea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite;
 • Efectuează instruirea introductiv-generală la angajarea lucrătorilor, detaşarea sau delegarea acestora în instituţie şi consemnează efectuarea acesteia în fişa de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 • Efectuează instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a vizitatorilor, persoanelor care prestează munca în folosul comunităţii, voluntarilor, persoanelor aflate în practică;
 • Verifică efectuarea instruirii la locul de muncă şi a instructajului periodic de către conducătorii locurilor de muncă, precum şi însuşirea şi aplicarea cunoştinţelor primite, prin teste, examinări, probe practice, etc;
 • Organizează şi verifică la nivelul instituţiei modul în care se respectă dispoziţiile legale în vigoare, normele, normativele şi instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, eficienţa instruirii efectuate salariaţilor, informând, în scris, conducerea societăţii asupra celor constatate;
 • Organizează şi conduce activitatea de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă la nivelul instituţiei şi pe fiecare punct de lucru;
 • Asigură prin contractarea unui evaluator de securitate la incendiu, identificarea, monitorizarea şi evaluarea pericolelor de incendiu, precum şi a factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase şi stabileşte măsurile de remediere operativă sau în timp a deficienţelor constatate;
 • Întocmeşte/actualizează şi păstrează toate documentele în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, planul de prevenire şi protecţie, planurile de intervenţie, planul de avertizare şi evacuare, ori de câte ori apar modificări şi le aduce la cunoştinţa salariaţilor sau oricărei persoane interesate;
 • Execută controale tehnice de prevenire a incendiilor în zilele lucrătoare, nelucrătoare, de sărbătorile legale, precum şi în timpul situaţiilor speciale, verificând respectarea dispoziţiilor legale, a normelor de apărare împotriva incendiilor;
 • Participă la controalele efectuate de pompierii militari, însoţesc şi pun la dispoziţia acestora documentele în domeniul apărării împotriva incendiilor prin care sunt stabilite modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Verifică stadiul de îndeplinire a măsurilor stabilite la controalele anterioare proprii, precum şi a celor stabilite de organele de control ale pompierilor militari, care au termene scadente;
 • Întocmeşte cererea, verifică tabelul cu documenţia tehnică a construcţiei emisă de către expertul tehnic autorizat, în vederea obţinerii autorizaţiilor de securitate la incendiu pe fiecare obiectiv şi le depune la I.G.S.U ;
 • Întocmeşte un necesar de prestări servicii şi de mijloace materiale pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de apărare împotriva incendiilor, precum şi de protecţie civilă şi propune includerea fondurilor necesare în proiectul de buget anual şi rectificat;
 • Asigură utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;
 • Ţine evidenţa şi starea de funcţionare a mijloacelor de alarmare şi a spaţiilor de adăpostire, precum şi a dotărilor acestora şi propune verificarea tehnică periodică, de către un expert tehnic autorizat;
 • Participă la analiza activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, făcând propuneri pentru înlăturarea neconformităţilor şi îmbunătăţirea acestei activităţi;
 • Participă la exerciţii şi aplicaţii de protecţie civilă şi conduc nemijlocit acţiunile de alarmare, evacuare, intervenţie, limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă desfăşurate de unităţile proprii;

Coordonate de contact:
Șef birou:
Adresa: Str. Parfumului, nr. 2 – 4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.212
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro