Centrul de Consiliere și Monitorizare Asistenți Personali este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se subordoneazã Directorului Executiv al Direcției de Protecție Socială și este condus de un șef serviciu.

Atribuții:

 • Efectuează anchete sociale la domiciliul copilului/adultului cu handicap grav urmărind stabilirea compatibilităţii dintre persoană care solicită angajarea că asistent personal şi persoană cu handicap, iar pe baza celor constatate, propune aprobarea sau respingerea cererii de angajare a asistentului personal al acesteia şi o comunica Serviciului Resurse Umane pentru Asistenţi Maternali, Asistenţi Personali;
 • Efectuează consiliere şi evaluare psihologică pentru asistenţii personali şi persoanele cu handicap grav aflate în grijă asistenţilor personali;
 • Efectuează anchete sociale în vederea monitorizării activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • Reevaluează dosarele asistenţilor personali ori de câte ori este nevoie;
 • Întocmeşte anchetele sociale/referatele cu propuneri de continuare, modificare sau încetare a contractului individual de muncă al asistentului personal şi le comunica Serviciului Resurse Umane pentru Asistenţi Maternali, Asistenţi Personali;
 • Efectuează instructajul asistenţilor personali în domeniul SSM şi PSI, pe baza tematicii emise de către Serviciul Securitate şi Sănătate a Muncii ;
 • Vizează fişa postului pentru asistenţii personali;
 • Vizează concediile de odihnă pentru asistenţii personali;
 • Anunţă conducerea instituţiei, ori de câte ori constată că asistenţii personali nu îşi îndeplinesc corespunzător obligaţiile prevăzute de lege cu privire la îngrijirea persoanei cu handicap, cât şi obligaţiile asumate prin contractul de muncă încheiat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 ori prezintă un referat detaliat şefului direct, care, în funcţie de caz, face propuneri cu privire la sancţionarea acestora ;
 • Întocmeşte pontajul asistenţilor personali;
 • Asistenţii personali ai copilului/adultului cu handicap grav prestează pentru copilul/adultul cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului, în planul individuali-zat de servicii şi în programul individual de recuperare şi de integrare socială a persoanei cu handicap grav;
 • Face diligenţele necesare pentru reevaluarea copilului/adultului cu handicap grav de către Serviciul de Evalua-re Complexă/ Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, cu cel puţin 30 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap;
 • Depune în termen documentaţia necesară acordării prestaţiilor sociale şi a facilităţilor de transport pentru co-pilul/adultul cu handicap grav;
 • Tratează cu respect, bună-credinţă şi înţelegere copilul/adultul cu handicap grav;
 • Anunţă efectuarea concediului de odihnă cu cel puţin 30 zile înainte;
 • Anunţă Serviciul Consiliere şi Monitorizare Asistenţi Personali, Serviciul Evidenţă şi Plata Prestaţii Sociale, şi Serviciul Resurse Umane pentru Asistenţi Maternali, Asistenţi Personali, în termen de 48 ore orice modificare cu privire la starea de sănătate, schimbare domiciliu cu sau fără forme legale, instituţionalizare într-un centru de stat/privat, deces sau tratament în străinătate (pentru o perioada de timp mai mare de o luna) al copilu-lui/adultului cu handicap grav, de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege;
 • Întocmeşte semestrial un raport de activitate, avizat de responsabilul de caz al CIDPH, în raport cu obiectivele programului individual de recuperare şi integrare socială, în cazul existenţei unui astfel de program. Raportul va fi adus la cunoştinţă adultului cu handicap grav, sub semnătură acesteia sau, după caz, a reprezentantului legal, respectiv părintelui, tutorelui, reprezentantului legal al copilului cu handicap grav.

Coordonate de contact:
Tel: 0372.126.100, int 208
Fax:0372.126.101
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, sector 3
E-mail: office@dgaspc3.ro