Serviciul Contencios este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Direcției Juridice și este condus de un șef serviciu, şi are următoarele atribuţii:

 • Reprezintă  Direcţia Generală  de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 și  Directorul General,  în faţa instanţelor judecătoreşti de toate gradele şi a instituțiilor de arbitraj, după caz, pe baza delegației semnate de Directorul General sau de persoană împuternicită ,  prin apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale  instituţiei.
 • Reprezintă Comisia pentru Protecţia Copilului Sector 3 şi  Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 3  în faţă instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie în baza delegaţiilor  semnate de către preşedinţii celor două Comisii sau   înlocuitorii acestora conform prevederilor legale ;
 • Reprezintă instituția în procedurile de mediere;
 • Promovează acțiuni judecătorești pentru recuperarea debitelor, la solicitarea compartimentelor de specialitate și pe baza documentelor puse la dispoziție de aceste compartimente;
 • Redactează cereri de chemare în judecată, întâmpinări, interogatorii și răspunsuri la interogatorii;
 • Propune Directorului Direcției Juridice și Directorului General promovarea căilor ordinare și extraordinare de atac;
 • Ţine evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, a instanțelor de arbitraj şi a altor organe cu activitate jurisdicțională şi urmăreşte desfăşurarea proceselor în cauzele în care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 este parte sau are interese litigioase;
 • Ţine evidenţa  contravenienţilor (conform O.G. 55/2002) şi a persoanelor sancţionate pentru care s-a dispus neinceperea urmăririi penale (conform Legii 253/2013) şi se centrează pe monitorizarea, coordonarea, organizarea şi direcţionarea tuturor activităţilor prestate de contravenienţi, a intervenţiilor destinate aducerii la îndeplinire a mandatelor de executare a sancţiunii  prestării unei activităţi în folosul comunităţii stabilite de către  instanţele  de judecată.
 • Acordă consultanţă juridică de specialitate cetăţenilor proveniţi din comunitatea sectorului 3, în limitele prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici şi de  Legea 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici.
 • Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice care îi revin;
 • Personalul din cadrul compartimentului asigură confidenţialitatea informaţiilor cu caracter personal gestionate şi răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţă superiorilor.
 • Asigură implementarea Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Coordonate de contact:
Șef Serviciu: Andreea Chițu
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.192
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro