Serviciul de Acordare a Subvențiilor pentru Încălzirea Locuinței - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

  > Acasa > Direcții și servicii> Direcția protecție socială> Serviciul de Acordare a Subvențiilor pentru Încălzirea Locuinței

  Serviciul de Acordare a Subvențiilor pentru Încălzirea Locuinței

  Serviciul de Acordare a Subvențiilor pentru Încălzirea Locuinței este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției de Protecție Socială și este condus de un șef serviciu.

  Atribuții:

  • Primeşte şi răspunde de documentaţia depusă în vederea soluţionării cererilor de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, asigurând confidenţialitatea datelor;
  • Verifică şi procesează datele referitoare la beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei (energie termică/gaze naturale/lemne/energie electrică);
  • Introduce datele referitoare la beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei în baza de date(energie termică/gaze naturale/lemne/energie electrică);
  • Emite şi înaintează către Primarul Sectorului 3 dispoziţiile de stabilire/respingere a ajutoarelor acordate în vederea transmiterii lor către Prefectura, beneficiari şi furnizorii de servicii;
  • Transmite către furnizori de servicii (RADET, GDF SUEZ, ENEL) bazele de date cuprinzând beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică şi energie termică;
  • Întocmeşte state de plata în vederea plăţii către beneficiari prin casieria instituţiei - pentru beneficiarii ajutorului pentru încălzirea cu lemne;
  • Întocmeşte state de plata în vederea plăţii către beneficiari prin casieria instituţiei pentru beneficiarii Legii 416/2001 care folosesc pentru încălzirea locuinţei lemne;
  • Întocmeşte situaţii centralizatoare care constituie document de plata în vederea transferului banilor necesari pentru acordarea acestui ajutor;
  • Verifică corectitudinea datelor înscrise în anexele care fac parte din legislaţia în vigoare.

   

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului informează cetăţenii sectorului 3 care intenţionează să solicite acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 1 noiembrie 2016 – 31 martie 2017, că începând cu data de 17 octombrie 2016 demarează procedurile de primire a cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei.

  IMPORTANT!

  Cererile si declarația pe proprie răspundere, însoțite de actele doveditoare, se depun la sediul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 din str.Parfumului nr.2-4, sector 3 și la punctul de lucru din Bd.1 Decembrie 1918 nr.12-14, sector 3. 

  Documentele necesare întocmirii dosarului pentru acordarea subvenţiei de încălzire:
  1.Actele privitoare la componenta familiei:

  - actele de identitate ale solicitantului şi/sau ale membrilor familiei (CI, BI, PST, CIP, DI etc) sau certificatele de naştere pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani
  - hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului
  - actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator

  2.Actele privitoare la veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii sunt, după caz:

  • Salariul şi alte drepturi salariale:
   - adeverinţa eliberată de angajator cu venitul net realizat, în care să fie specificat dacă salariatul primeşte sau nu bonuri, precum şi valoarea acestora
  • Pensii:
   -mandate / talon / extras de cont
  • Indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului:
   - adeverinţa eliberată de Agenţia pentru Plăti şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti (APISMB) sau instituţia plătitoare / talon plata / extras de cont
  • Indemnizaţii cu caracter permanent/temporar (şomaj):
   - talon de plată / extras de cont
  • Alocaţii:
   - adeverinţa APISMB / talon de plată / extras de cont
  • Burse:
   - adeverinţa instituţie învăţământ, în care să fie specificat dacă elevul / studentul primeşte bursă, tipul bursei şi cuantumul
  • Ajutoare:
   - talon plata / extras de cont

  3. Copie act de proprietate / contract de închiriere / contract de întreţinere/comodat
  4. În cazul persoanelor care solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi nu au pe actul de identitate domiciliul la adresa respectivă (studenţi, copii care locuiesc în proprietatea părinţilor) precum şi persoanele care au pe actul de identitatea adresa unde locuiesc şi nu sunt proprietari, chiriaşi, moştenitori, succesori – împuternicire legală din partea proprietarului prin care îşi exprima acordul de a depune cerere şi de a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei
  5. Adeverinţa emisă de asociaţia de proprietari / locatari / chiriaşi din care să reiasă numărul membrilor de familie şi numele acestora care figurează lista de întreţinere / în cartea de imobil şi copie factura energie termică corespunzătoare blocului şi scării unde se solicita ajutorul ( sau specificat pe cerere CODUL PUNCT CONSUM) pentru încălzirea cu energie termică
  6. Factura GDF SUEZ ROMÂNIA pentru încălzirea cu gaze naturale
  7. Factura ENEL pentru încălzirea cu energie electrică (unde este cazul dovada debranşării de la energie termică sau gaze naturale)
  8. În cazul copiilor lăsaţi în grija bunicilor – Referitor la minorul care locuieşte cu bunicii, cu părinţii care locuiesc la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, copilul poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali
  9. În cazul persoanele fără venit – adeverinţa de venit administraţia financiară şi declaraţie pe propria răspundere privind veniturile din care se întreţin, cu menţionarea luării la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii
  10. Persoanele care deţin autoturisme – cartea autoturismului /talon autoturism (din care să reiasă anul de fabricaţie al autoturismului)
  11. Persoanele care au domiciliul pe raza altui sector şi solicită ajutor din sectorul 3 trebuie să prezinte în plus negaţie şi certificat fiscal de la primăria de domiciliu
  12. Alte documente solicitate, după caz

  NOTĂ: Veniturile cu caracter nepermanent vor fi notate în formularul de cerere, la categoria “Alte surse de venit” în dreptul codului “79 – Alte venituri” şi vor fi însoţite de declaraţie pe proprie răspundere.

  Menţionăm că cererea şi declaraţia pe proprie răspundere vor fi primite doar în situaţia în care se vor prezenta toate documentele solicitate.

  Beneficiarii pentru acordarea subvenţiei pentru încălzirea locuinţei cu energie termică sunt:

  • Familiile cu un venit mediu lunar pe membru de familie care să fie cuprins între 0 şi 786 lei/lună;
  • Persoanele singure cu un venit între 0 şi 1.082 lei/lună.

  Beneficiarii pentru acordarea subvenţiei pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne şi combustibili petrolieri, sau energie electrică sunt:

  • Persoana singură cu un venit lunar cuprins între 0 şi 615 lei;
  • Familia cu un venit lunar pe membru de familie cuprins între 0 şi 615 lei.

  Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care optează pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, amintim că această categorie de beneficiari poate ridica formularele necesare întocmirii dosarului de acordare a ajutorului de încălzire şi depune cererile însoţite de actele doveditoare prin intermediul Asociaţiilor de proprietari sau locatari.

  Cuantumul lunar al ajutorului pentru incalzire este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI.

  Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili

  Venit net mediu lunar pe membru de familie

  Cuantum lunar

  Până la 0.310 x ISR =155 lei 

  0.108 x ISR = 54 lei

  Între 0.3102 x ISR =155,1 lei şi 0.420 x ISR = 210 lei

  0.096 x ISR = 48 lei

  Între 0.4202 x ISR = 210,1 lei şi 0.520 x ISR = 260 lei

  0.088 x ISR = 44 lei

  Între 0.5202 x ISR = 260,1 lei şi 0.620 x ISR = 310 lei

  0.078 x ISR = 39 lei

  Între 0.6202 x ISR =310,1 lei şi 0.710 x ISR = 355 lei

  0.068 x ISR = 34 lei

  Între 0.7102 x ISR = 355,1 lei şi 0.850 x ISR = 425 lei

  0.060 x ISR = 30 lei

  Între 0.8502 x ISR = 425,1 lei şi 0.960 x ISR = 480 lei

  0.052 x ISR = 26 lei

  Între 0.9602 x ISR = 480,1 lei şi 1.080 x ISR = 540 lei

  0.040 x ISR = 20 lei

  Între 1.0802 x ISR = 540,1 lei şi 1.230 x ISR = 615 lei

  0.032 x ISR = 16 lei

  Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale

  Venit net mediu lunar pe membru de familie

  Cuantum lunar

  Până la 0.310 x ISR =155 lei 

  0.524 x ISR = 262 lei

  Între 0.3102 x ISR =155,1 lei şi 0.420 x ISR = 210 lei

  0.380 x ISR = 190 lei

  Între 0.4202 x ISR = 210,1 lei şi 0.520 x ISR = 260 lei

  0.300 x ISR = 150 lei

  Între 0.5202 x ISR = 260,1 lei şi 0.620 x ISR = 310 lei

  0.240 x ISR = 120 lei

  Între 0.6202 x ISR =310,1 lei şi 0.710 x ISR = 355 lei

  0.180 x ISR = 90 lei

  Între 0.7102 x ISR = 355,1 lei şi 0.850 x ISR = 425 lei

  0.140 x ISR = 70 lei

  Între 0.8502 x ISR = 425,1 lei şi 0.960 x ISR = 480 lei

  0.090 x ISR = 45 lei

  Între 0.9602 x ISR = 480,1 lei şi 1.080 x ISR = 540 lei

  0.070 x ISR = 35 lei

  Între 1.0802 x ISR = 540,1 lei şi 1.230 x ISR = 615 lei

  0.040 x ISR = 20 lei

  Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică *
  * se acorda consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire precum şi celor care din motive tehnice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice 

  Venit net mediu lunar pe membru de familie

  Cuantum lunar

  Până la 0.310 x ISR =155 lei 

  0.480 x ISR = 240 lei

  Între 0.3102 x ISR =155,1 lei şi 0.420 x ISR = 210 lei

  0.432 x ISR = 216 lei

  Între 0.4202 x ISR = 210,1 lei şi 0.520 x ISR = 260 lei

  0.384 x ISR = 192 lei

  Între 0.5202 x ISR = 260,1 lei şi 0.620 x ISR = 310 lei

  0.336 x ISR = 168 lei

  Între 0.6202 x ISR =310,1 lei şi 0.710 x ISR = 355 lei

  0.288 x ISR = 144 lei

  Între 0.7102 x ISR = 355,1 lei şi 0.850 x ISR = 425 lei

  0.240 x ISR = 120 lei

  Între 0.8502 x ISR = 425,1 lei şi 0.960 x ISR = 480 lei

  0.192 x ISR = 96 lei

  Între 0.9602 x ISR = 480,1 lei şi 1.080 x ISR = 540 lei

  0.144 x ISR = 72 lei

  Între 1.0802 x ISR = 540,1 lei şi 1.230 x ISR = 615 lei

  0.096 x ISR = 48 lei

  Ajutorul pentru încălzire acordat beneficiarilor legii 416/2001
  Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social potrivit Legii nr. 416/2001 ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 0.116 x ISR = 58 lei / lunar.

  Limitele de venituri şi cuantumurile ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică:

  Venit net mediu lunar pe membru de familie

  Compensare 
  procentuală

  familie

  Compensare 
  procentuală

  persoană singură

  Până la 0.310 x ISR =155 lei 

  90%

  100%

  Între 0.3102 x ISR =155,1 lei şi 0.420 x ISR = 210 lei

  80%

  90%

  Între 0.4202 x ISR = 210,1 lei şi 0.520 x ISR = 260 lei

  70%

  80%

  Între 0.5202 x ISR = 260,1 lei şi 0.620 x ISR = 310 lei

  60%

  70%

  Între 0.6202 x ISR =310,1 lei şi 0.710 x ISR = 355 lei

  50%

  60%

  Între 0.7102 x ISR = 355,1 lei şi 0.850 x ISR = 425 lei

  40%

  50%

  Între 0.8502 x ISR = 425,1 lei şi 0.960 x ISR = 480 lei

  30%

  40%

  Între 0.9602 x ISR = 480,1 lei şi 1.080 x ISR = 540 lei

  20%

  30%

  Între 1.0802 x ISR = 540,1 lei şi 1.230 x ISR = 615 lei

  10%

  20%

  Între 1.2302 x ISR = 615,1 şi 1,572 x ISR = 786 lei

  5%

  15%

  Între 1,5722x ISR = 786,1 şi 2,164 x ISR = 1082 lei

  -----------------

  10%

  Persoanele singure beneficiază de o majorare de 10%, care se adaugă la procentul pentru familie afişat.
  Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786,1 lei şi 1082 lei compensarea procentuală este de 10%.

  Dosarele beneficiarilor eligibili pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, combustibili petrolieri şi energie electrică pot fi depuse personal la registratura D.G.A.S.P.C. Sector 3 din str.Parfumului nr.2-4 și la punctul de lucru din Bd.1Decembrie 1918 nr.12-14.

  Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel. 0372.126.100 interior 182 şi 197, la adresa de e-mail office@dgaspc3.ro sau vizitând pagina web www.dgaspc3.ro.

  Program de lucru cu publicul:

  LUNI - JOI: 09.00 - 15.00

  Coordonate de contact:
  Şef Serviciu: Mariana Bădescu
  Tel: 0372.126.100 int. 182, 197
  Fax:0372.126.101
  Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
  E-mail: office@dgaspc3.ro

   

  Documente utile

  • Telefon urgență

   0728.729.797
  • Poliția locală

   021.9543
  • DGASPC

   0372.126.100